Title

Aggression Kahdet Kasvot Kouliässä (’Reactive and Proactive Aggression During the School Years’)

Document Type

Article

Publication Date

2007

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten kouluiän aggressiivisuutta suunnitelmallisena eli proaktiivise- na aggressiona, sekä vihamielisenä kiukkureaktiona eli reaktiivisena aggressiivisuutena. Nämä aggressii- visen käyttäytymisen alamuodot eroavat toisistaan sosiaalisessa tiedonkäsittelyssä, käyttäytymisen ilmiasussa, aggression etiologiassa, sekä ennusteis- sa yksilön tulevalle sosiaaliselle sopeutumiselle. Koska proaktiivista ja reaktiivista aggressiota synnyttävät ja ylläpitävät erilaiset psyykkiset mekanismit, myös keinot puuttua ongelmakäyttäy- tymiseen ovat erilaiset. Aggressiotyyppien tuntemus ja erottaminen on näin ollen merkityksellistä paitsi tutkijoille, myös asiakastyössä toimiville psykolo- geille ja opettajille. Kouluiän käyttäytymisongelmat saavat palstatilaa koulukiusaamisotsikkojen muodossa, ja opettajien koulutusseminaareissa korostetaan kuinka oppi- tunnilla häiriköivät lapset tulisi ohjata tehokkaasti ammatti-auttajalle. Kaikki kouluiän aggressiivi- suus ei kuitenkaan ole koulukiusaamista, eli "..yh- teen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä" (Salmival- li, 2003). Osa erityisopettajien ja koulupsykolo- gien luokse lähetetyistä aggressiivisista lapsista ai- heuttaa toistuvasti ja suunnitelmallisesti mielipa- haa toisille, kun taas toiset heistä ovat kiinnittä- neet opettajan huomion impulsiivisen arvaamat- tomilla kiukunpurkauksillaan. Yhteistä lapsille on, että he kokevat aggressiivisen käyttäytymisen hy- väksyttäväksi. Kokemukseen ja toimintaan johta- vat psyykkiset tekijät ovat kuitenkin erilaiset, mikä tekee ongelmakäyttäytymiseen puuttumisesta haastavaa.

Was this content written or created while at USF?

No

Citation / Publisher Attribution

Psykologia, v. 2, issue 3, p. 101-112.

Share

COinS