•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The effect of gastronomy in the field of tourism has been a subject emphasized by everyone. In this context, gastronomic tourism is one of the most popular research areas of recent times. Especially its cultural, historical and economic dimensions are at the forefront. However, the rapidly developing different aspects of gastronomy have not found a place in the field of tourism. In this study, which evaluates the impact of new trends in gastronomy on tourism, new areas of gastronomy and their places in tourism are discussed. Since the study was developed with a theoretical approach, the literature and different secondary data formed the framework of the study. In the examinations made, it has been concluded that the subjects examined as new trends can be associated with tourism and can be used as an attraction in destinations with new product concepts and interesting aspects.

Keywords: tourism, gastronomy, new trends

Gastronomide yeni eğilimler ve turizmde etkileri

Özet

Gastronominin turizm alanındaki etkisi herkes tarafından vurgulanan bir konu olmuştur. Bu bağlamda gastronomi turizmi son dönemlerin en popüler araştırma alanlarındandır. Özellikle kültürel, tarihi ve ekonomik boyutları ön plandadır. Ancak, gastronominin hızla gelişen farklı yönleri tam olarak turizm alanında yer bulamamıştır. Gastronomi alanındaki yeni eğilimlerin turizme etkisini değerlendiren bu çalışmada, gastronominin yeni alanları ve turizmdeki yerleri tartışılmıştır. Çalışma, teorik bir yaklaşımla geliştirildiğinden, literatür ve farklı ikincil veriler çalışmanın çerçevesini oluşturmuştur. Yapılan incelemelerde, yeni eğilim olarak incelenen konuların turizm ile ilişkilendirilebileceği, yeni ürün konseptleri ve ilgi çekici yönleri ile destinasyonlarda çekicilik olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: turizm, gastronomi, yeni eğilimler

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Duran, G., & Bilim, Y. (2022). Gastronomide yeni eğilimler ve turizmde etkileri [New trends in gastronomy and its effects in tourism]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–12). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.