•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Tourist guidance higher education is designed to provide a variety of intercultural knowledge and experiences for students. Intercultural communication covers tourists from different cultures interacting with their guides, sending and receiving messages to each other, creating meaning and making meanings common. In this context, the ease of communication provided by the proficiency obtained through foreign language education is essential for tourist guidance students who are candidate guides to overcome the intercultural communication problems they will encounter in the profession. In the study, open-ended questions about intercultural communication experiences and the relationship between foreign language education and intercultural communication were asked face-to-face to third and fourth year students studying in the "Travel Management and Tourist Guidance" undergraduate program in Turkey, and their answers were recorded. According to the general answers of the students, the low level of foreign language they have acquired through their education is seen as an important obstacle to effective intercultural communication. In addition to a foreign language in terms of profession, the importance of second foreign language education has been the subject emphasized by the students. In the light of the data of the study, the necessity of realistic planning of foreign language education in tourist guidance higher education and revealing its general objectives emerges. In order for the tourist guide candidates to realize intercultural communication effectively, what kind of foreign language education method or methods can be followed should also be determined within the scope of higher tourist guidance education.

Keywords: foreign language education, higher education, intercultural communication, tourist guiding, Turkey

Kültürlerarası iletişimde bir faktör olarak turist rehberliği öğrencilerinin yabancı dil eğitimi algısı

Özet

Turist rehberliği yüksek öğrenimi, öğrenciler için çeşitli kültürlerarası bilgi ve deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Farklı kültürlerden gelen turistlerin rehberleri ile etkileşimde bulunmaları, birbirlerine mesaj göndermeleri ve almaları, anlam yaratma ve anlamları ortak kılma çabaları kültürlerarası iletişim kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda yabancı dil eğitimi ile elde edilen yeterliliğin sağladığı iletişim kolaylığı, rehber adayı olan turist rehberliği öğrencilerinin meslekte karşılaşacakları kültürlerarası iletişim sorunlarını aşmaları açısından elzemdir. Çalışmada Türkiye’de ‘seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği’ lisans programında eğitim gören üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine kültürlerarası iletişim tecrübeleri ve yabancı dil eğitimi ile kültürlerarası iletişim ilişkisi konusunda açık uçlu sorular yüz yüze yöneltilmiş ve yanıtları kaydedilmiştir. Öğrencilerin genel yanıtlarına göre, eğitimleri ile elde ettikleri yabancı dil seviyesinin düşük olması, etkili bir kültürlerarası iletişim kurmalarının önünde önemli bir engel olarak görülmektedir. Meslek açısından bir yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitiminin önemi özellikle öğrencilerin vurguladığı konu olmuştur. Çalışmanın verileri ışığında, yabancı dil eğitiminin turist rehberliği yüksek öğreniminde gerçekçi planlanması ve genel amaçlarının ortaya konmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Turist rehberi adaylarının, kültürlerarası iletişimi etkili gerçekleştirebilmeleri için nasıl bir yabancı dil eğitimi yöntemi ya da yöntemlerinin izlenebileceği de turist rehberliği yüksek eğitimi kapsamında belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: kültürlerarası iletişim, turist rehberliği, yabancı dil eğitimi, yüksek öğretim, Türkiye

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Eşitti, B. (2022). Kültürlerarası iletişimde bir faktör olarak turist rehberliği öğrencilerinin yabancı dil eğitimi algısı [Foreign language education perception of tourist-guidance students as a factor in intercultural communication]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.