•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In this study, it is aimed to determine the perceptions of domestic tourists towards Raw food diet, which is one of the trends that emerge in line with the preferences of conscious consumers in the science of gastronomy. For this purpose, the phenomenological research type, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The participants of the research are domestic tourists. In the research, the data were collected through a semi-structured interview form with 12 tourists determined by the purposeful sampling method. In order to analyze the data obtained in the research in the best way, descriptive analysis and content analysis were used. According to the results of the analysis, it is seen that the majority of the tourists have knowledge about Raw food, and their positive perceptions about Raw food are more dominant than their negative perceptions.

Keywords: raw food, tourist, gastronomy

Turistlerin çiğ beslenme algılarının belirlenmesi

Özet

Bu çalışmada, gastronomi bilimi içerisinde bilinçli tüketicilerin tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan eğilimlerden biri olan Raw food beslenme şekline yönelik yerli turistlerin algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik araştırma türü kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını yerli turistler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 12 turist ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin en iyi şekilde çözümlenebilmesi için betimsel analiz ile içerik analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre turistlerin çoğunluğunun Raw food hakkında bilgi sahibi oldukları, Raw food ile ilgili olumlu algılarının olumsuz algılarına göre daha baskın olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: raw food, turist, gastronomi

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Cankül, D., & Kol, A. (2022). Turistlerin çiğ beslenme algılarının belirlenmesi [Determination of tourists’ raw food perceptions]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.