Files

Download

Download Full Text (44.3 MB)

Publication Date

11-21-1989

Publication Title

Acta Carsologica

Volume Number

18

Abstract

Contents: K Gospodaričevemu zborniku -- A Word to Gospodarič's Miscellany -- Rado Gospodarič und die Arbeitsgemeinschaft Tracerhydrologie (ATH) -- Rado Gospodarič in delovna skupina za sledilno hidrologijo (ATH) -- Bibliografija - prof.dr. Rado Gospodarič (1933 - 1988) -- Prispevek k vodnogospodarskim osnovam Pivke -- The contribution to water economy bases of Pivka -- U series dating studies of Ursus spelaeus deposits in Križna jama, Slovenia -- Z U serijo določene starosti plasti z jamskim medvedom iz Križne jame, Slovenija -- Prime datazioni assolute su una stalagmite del Carso Triestino -- Prve absolutne datacije stalagmita s Tržaškega Krasa -- I grandi crolli nelle grotte del Carso Triestino - considerazioni e ipotesi -- Veliki podori v jamah Tržaškega Krasa - ugotovitve in hipoteze -- Modalites et chronologie de la sedimentation souterraine en Belgique au Pleistocene moyen et superieur -- Načini in kronologija podzemne sedimentacije v Belgiji v srednjem in zgornjem pleistocenu -- Luknje v kosteh iz Dolarjeve jame in Nevelj -- The hollows in the bones from Dolarjeva jama and Nevlje -- O krasu izven Kranjske v Valvasorjevem delu Slava vojvodine Kranjske -- About karst phenomena out of Carniola, mentioned in Valvasor's "Die Ehre des Hertzogthums Crain" -- Vloga kraških procesov pri nastanku severno karavanških Pb-Zn rudišč -- The importance of karst processes at origin of North Karavanke Pb-Zn ore deposits -- Nekaj novih podatkov o Ravenski jami na Cerkljanskem -- Some new facts about Ravenska jama in Cerkno region -- Mineralogija tektonske gline v Pivki jami -- Mineralogy of tectonic clay in Pivka jama -- Apnenec z roženci in njihov vpliv na velikost rovov v Postojnski jami -- Impact of limestone with cherts on passages size in Postojnska jama -- Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame -- Contact karst near Kačiče and ponor cave Mejame -- Skalne oblike v Križni jami in njihov speleogenetski pomen -- Rocky features in Križna jama and their meaning for speleogenesis -- Vpliv kislih padavin na procese v Postojnski jami -- The influence of acid precipitations to processes in Postojnska jama -- Kraška bifurkacija Pivke na jadransko črnomorskem razvodju -- Pivka karst bifurcation on Adriatic - Black Sea watershed -- Podzemne vodne zveze na področju Čičarije in osrednjega dela Istre -- Underground water connections in Čičarija region and in Middle Istria -- Vplivi vodnega ekosistema na fluorescenčna barvila -- The Influence of Water Ecosystem to Fluoreseent Dyes -- Mikrobna sledila v kraški hidrologiji -- Microbial tracers in karst hydrology

Keywords

Geology

Document Type

Article

Language

Slovenian, English, and French

Identifier

K26-00179

Share

 
COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.