Files

Download

Download Full Text (26.1 MB)

Publication Date

2-26-1986

Publication Title

Acta Carsologica

Volume Number

14-15

Abstract

Contents: In memoriam: Akad. prof. dr. Svetozar Ilešič (1907-1985) -- SIMPOZIJ O KRAŠKEM POVRŠJU - predgovor -- Geotektonski okvir zaravni u kršu (5 slika) -- Geotectonic frame of karst plains (with 5 Figures) -- O geološkem razvoju klasičnega Krasa -- About the geological development of classical Karst -- Geološke osnove oblikovanja kraškega površja -- Geological bases of karst surface formation -- Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa (s 7 slikami) -- Surface dissection of Dinaric karst (with 7 Figures) -- Model čistega krasa in nasledki v interpretaciji površja -- The »pure karst model« and it consequences in the karst relief interpretation -- Kontaktni fluviokras (s 5 slikami) -- Contact fluviokarst (with 5 Figures) -- Zaprte kraške globeli, problematika interpretacije in kartografskega prikaza (z 1 sliko) -- The closed depression, problems of identification and cartography (with 1 Figure) -- Kras v luči fosilne fluvialne akumulacije -- Karst in the light of fossilized fluvial deposition -- Transport rečnih sedimentov skozi kraško podzemlje na primeru janskih jam -- Underground fluvial sediments as an example from Škocjanske (Kras, Slovenija) -- Korozija pri vertikalnem prenikanju vode (z 2 slikama) -- Corrosion during vertical water percolation (with 2 Figures) -- Dubinski krš Belopalanačke kotline -- The phreatic karst of the Bela Palanka basin -- Dubinski krš zapadnog oboda Beljanke (3 slike) -- The phreatic karst of the western Beljanka border (with 3 Figures) -- Morfologija i geneza urušnih vrtača (4 slika, 2 crteža) -- Morphology and genesis of collapse dolines (with 4 Photos and 2 Figures) -- Postanak i razvoj doline Krčica i izvora Krke (Dalmacija) (2 slike) -- The origin and development of the Krčic river valley and Krka spring (with 2 Figures) -- K problematiki geomorfološkega kartiranja in tipologije visokogorskega glaciokraškega reliefa -- On the problems of geomorphological mapping and typology of mountain glaciokarst relief -- Komparativnost krškog, glacialnog i periglacialnog u reliefu Južnog Velebita (11 slika) -- Comparison of karst, glacial and periglacila process in the relief of Southern Velebit (with 11 Figures) -- Geomorfološka karta područja Velike Paklenice, 1 : 25.000 (2 slike) -- The geomorphological map of Velika Paklenica region (with 2 Figures) -- Geomorfološka karta ozemlja Logaških rovt (z 1 karto) -- Geomorphological map of Logaške Rovte region (with 1 map) -- Projekt »Splošna geomorfološka karta Jugoslavije v merilu 1 : 100.000« in kartiranje kraškega površja -- The project »General geomorphological map of Yugoslavia in the scale 1 : 100.000« and the mapping of karst areas -- Polja u kršu - utjecaj rada čovjeka na promjenu hidrološkog režima (2 slike) -- Poljes in karst - The influence of man's work on the changes in the hydrological regime (with 2 Figures) -- Utjecaj gradevinskih objekata izvan urbaniziranih područja na vodne resurse u kršu -- The influence of civil engineering structures located outside the urban on the water resurces in karst -- Turistično rekreacijska Valorizacija ohranjenih naravnih fenomenov na območju občine Cerknica -- Tourist-recreational valorization of preserved natural phenomena in the region of Cerknica commune

Keywords

Geology

Document Type

Article

Language

Slovenian and English

Identifier

K26-00176

Share

 
COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.