Files

Download

Download Full Text (20.0 MB)

Publication Date

6-17-1981

Publication Title

Acta Carsologica

Volume Number

9

Abstract

Contents: Nekatere značilnosti kopastega krasa v Sloveniji (z 9 slikami) -- Some Characteristics of Cone Karst in Slovenia (with 9 figures) -- Prispevek k poznavanju razoja krasa v Ribniški Mali gori (z 9 slikami, 13 risbami in 18 tabelami) -- The Karst Development in Ribniška Mala gora (Slovenia, Yugoslavia) (with 9 figures, 13 drawings and 18 tables) -- Generacije sig v klasičnem krasu Slovenije (s 7 slikami) -- Sinter Generations in Classical Karst of Slovenia (with 7 figures) -- Porazdelitev nekaterih elementov pri nastajanju sig v kraških jamah (z 2 slikama in 10 tabelami) -- Distribution of some Elements during Sinter Forming in the Karst Caves (with 2 Figures and 10 Tables) -- Preučevanje vertikalnega prenikanja vode na primerih Planinske in Postojnske jame (z 10 slikami in 4 tabelami) -- The Study of Vertical Water Percolation in the Case of Postojna and Planina Caves (with 10 figures and 4 tables) -- Prispevek k poznavanju razporeditve favne v velikih rovih (z 10 slikami in 9 tabelami) -- Contribution to the Knowledge of the Across-Passage Distribution of Fauna (with 10 figures and 9 tables)

Keywords

Geology

Document Type

Article

Language

English and Slovenian

Identifier

K26-00171

Share

 
COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.