Files

Download

Download Full Text (49.9 MB)

Publication Date

5-6-1973

Publication Title

Acta Carsologica

Volume Number

6

Abstract

Contents: Predgovor -- Odnos izmedju površja i podzemlja Dinarskog krša (sa 3 slike u tekstu) -- The Relationship between Surface and Underground in the Dinaric Karst (with 3 figures in text) -- Matični Kras v luči širšega reliefnega razoja (z 1 risbo v besedilu) -- Le Karst proprement dit a la lumiere de l'evolution plus large du relief (avec 1 dessin dans le texte) -- Tesnenje požiralnikov in presihanje Cerkniškega jezera (s 17 risbami in fotografijami v besedilu) -- Bouchement des ponors et tarissement du Lac de Cerknica (avec 17 dessins et figures dans le texte) -- Osameli kras v podravskem delu SR Slovenije (z 8 risbami in 6 fotografijami v besedilu) -- The Isolated Karst Areas of Drava River Basin in the Northeastern Slovenia (with 8 Maps and 6 Figures in Text) -- Problem podzemeljske razvodnice Trnovskega gozda, Križne gore in Črnovrške planote (s 4 slikami v besedilu) -- The Hydrological Problematics of the High Karst between Idrijca and Vipava Rivers (Trnovski gozd, Križna gora and the Plateau of Črni vrh) (with 4 Figures in Text) -- Podzemni krški fenomeni planine Medvednice kraj Zagreba (sa 4 karte i 4 fotografije u tekstu) -- Subterranean Karst Phenomena in the Medvednica Mountain near Zagreb (with 4 Maps and 4 Figures in text) -- Ponori-jame i pecine kao pokazatelji napredovanja karstifikacije duž profila od Kotora do Crnojevića Rijeke (sa 3 skice u tekstu) -- Abimes-gouffres et grottes en tant qu'indicateurs de l'evolution de la karstification le long du profil Kotor-Rijeka Crnojevića (con 3 figures en texte) -- Prirodni uslovi nastanka i razvoja speleoloških objekata Zapadne Hercegovine (sa 1 skicom u tekstu) -- Natural Conditions of Rising Development of Speleologic Objects in West Herzegovina (with 1 Figure in Text) -- Dubina i intenzitet karstifikacije u području Salakovea u zavisnosti od tektonske izlomljenosti (sa 1 skicom u prilogu) -- The Depth and the Intensitz of Karstification in Dependence of the Tectonic Activitz (with 1 figure in annex) -- Genetski tipovi pećina u Sahari (sa 6 slika u tekstu) -- Genetic Types of Caves in the Sahara (with 6 figures in text) -- Izvor apnenčevega proda v Planinski jami (z 8 slikami v besedilu in 1 karto ter 4 tablami v prilogi) -- The Origin of the Limestone Gravel in the Cave of Planina (with 8 figures in text and 1 map and 4 plates in annex) -- Koncentracija CO2 v jamah v odvisnosti od zračne cirkulacije (na primeru Postojnske jame) (z 2 slikama v besedilu) -- Concentration of CO2 in the Caves in Relation to the Air Circulation (in the case of the Postojna Cave) (with 2 figures in text) -- Proračun bilansa gubitaka vode na potezima kraških rijeka -- Statistical Treatment of Losses of Water on some Parts of the Karstic Rivers -- Mehanizam rada ponora i estavela (sa 8 slika u tekstu) -- The Mechanism of Ponors (Sink-Holes) and Estavelas (with 8 Figures in Text) -- Neiki aspekti primjene geofizičkih, posebrno geoelectričnih istraživanja u speleologiji (sa 5 slika u tekstu) -- Some Aspects of the Application of Geophzsical, particularlz Geoelectrical Methods in Speleologz (with 5 figures in text) -- Paleovegetacijske raziskave sedimentov Cernkiškega jezera (z 2 pelodnima diagramoma) -- Paleovegetational Investigations of the Sediments of Cerkniško jezero (Lake of Cerknica) (with 2 Pollen diagrams) -- Jamska arheologija matičnega Krasa (z 2 kartama v besedilu) -- Hohlenarchaologie des klassichen Karstes (mit 2 Karten im Text) -- Nova dostingnuća u istraživanju paleolitika u nekim pećinama Hrvatske (s 3 slike u tekstu) -- New Achievements in Investigations on the Palaeolithic in some Caves of Croatia (with 3 Figures in Text) -- Človeška ribica je neotenična ali pa ni dvoživka -- Proteus ist entweder neotenisch, oder ist kein Amphibium -- Podzemeljski polži in zoogeografske razmere Slovenskega Primorja (z 2 slikama v besedilu) -- Die unteridischen Schnecken und die zoogeographischen Verhaltnisse des Slowenischen Kunstlandes (mit 2 Abbildungen im Text) -- Der Extrembiotop Hohle als Informationslieferant für die allgemeine Physiologie am Beispiel des Grottenolms (Proteus anguinus Laur.) (mit 4 Abbildungen im Text) -- Ekstremni jamski biotop kot vir informacij za splošno fiziologijo na primeru človeške ribice (Proteus anguinus Laur.) (s 4 slikami v besedilu) -- Poraba kisika pri močerilu (Proteus anguinus) (z 1 sliko v besedilu) -- Oxygen Consumption of Proteus anguinus (with 1 figure in text) -- Zgodovinski pregled koleopteroloških raziskovanj v jamah Slovenije -- Historische Ubersicht der koleopterologischen Forschungen in den Hohlen Sloweniens -- Enoletno opazovanje jamskih hroščev v dveh jamah na Dobrovljah -- Einjahrige Beobachtung der Hohlenkafer in zwei Hohlen des Dobrovlje-Gebirges -- Fluvialni sedimenti v Križni jami (s 27 slikami v besedilu) -- Fluvial Sediments in Križna jama (with 27 figures in text) -- Nekaj o vodnih razmerah na Kočekskem polju (z 9 slikami v besedilu) -- Sur la hydrographie du Polje de Kočevje (avec 9 figures en texte) -- Geofizikaine raziskave na krasu (s 13 slikami v besedilu) -- Geophysical Explorations in Karst (with 13 figures in text)

Keywords

Geology

Document Type

Article

Language

Slovenian, English, French, and German

Identifier

K26-00168

Share

 
COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.