•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

This research aims to investigate the significance and function of social tourism within Turkey's national policy documents. Since the conceptual emergence of social tourism in the 1950s, there have been several cyclical developments, such as the rapid spread of mass tourism worldwide, changes in the approach of the social state, neoliberal economic transformations, and the emergence of sustainability perspectives. For countries that have established Social Tourism as a part of public policy, its benefits are strongly asserted, and social tourism is included in the scope of public planning. These developments have been influential in the preparation and implementation of Turkey's national policy documents. In this study, the evolution of social tourism is discussed by examining its development through national policy documents in Turkey. It utilizes the document analysis method to gather data from past studies and government publications and, in this respect, carries out an in-depth review of academic literature and national policy documents regarding social tourism, including The Development Plans, The Tourism Strategy of Turkey 2023, and The Action Plan covering 2007-2013.

Keywords: social tourism, tourism planning, development plans, policy documents

Türkiye’nin ulusal politika belgelerinde sosyal turizm

Özet

Bu çalışmada, Türkiye'nin ulusal politika belgelerinde sosyal turizmin öneminin ve işlevinin araştırılması amaçlanmaktadır. Sosyal turizmin kavramsal olarak 1950’li yıllarda ortaya çıkmasından günümüze dek dünya genelinde kitle turizminin hızlı bir biçimde yaygınlaşması, sosyal devlet anlayışındaki değişimler, neoliberal ekonomik dönüşümler, sürdürülebilirlik perspektifleri gibi bazı konjonktürel gelişmeler olmuştur. Sosyal turizmin kamu politikasının yerleşik bir parçası olduğu ülkelerde, faydaları güçlü bir biçimde vurgulanmış ve sosyal turizm kamu planlaması kapsamına alınmıştır. Bu gelişmeler Türkiye’nin ulusal politika belgelerinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde de etkili olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de sosyal turizme yönelik yaşanan dönüşüm ve mevcut durum ulusal politika belgeleri üzerinden incelenmektedir. Bu çerçevede sosyal turizme ilişkin akademik literatür taranmış; kalkınma planları, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 gibi temel ulusal politika belgelerine doküman analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sosyal turizm, turizm planlama, kalkınma planları, politika belgeleri

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Hoşcan, N., & Türkseven, E. (2023). Türkiye’nin ulusal politika belgelerinde sosyal turizm [Social tourism in national policy documents in Turkey]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–18). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.