•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Food, which is a part of people's ability to continue their lives, has become a concept that has social functions beyond meeting a physiological need in modern times. Food, which is the most natural tool of human interaction, has taken on different missions for hundreds of years and has managed to take place at every stage of history. Food and culinary culture helps to influence a wide audience and regional development. Gastronomy is a powerful tool with which we can improve the dynamics and functioning of culinary cultures with our cultural assets. In this study, the effects of local gastronomic culture, which is a cultural heritage, on the desire of a different society to eat will be examined. By investigating the attitudes of local and foreign tourists towards tastes different from their own cultures, and to what extent the host emphasizes gastronomic assets in their presentations, does the regional identity have a significant effect on knowing and exhibiting these assets? The answer to the question has been sought. In the study, the interview technique, one of the qualitative research methods, was used with thirteen people who own a restaurant and organization company in the province of Elazig, and the findings obtained in the research were interpreted. In the research, it has been determined that people are connected to their own culture, gain prestige by promoting the dishes of the region they belong to in the invitations, the continuity of this culture with silent communication, and this continuity has a positive effect on the desire to eat. In terms of the development of gastronomic tourism, it is recommended to include local food menus in restaurants and accommodation establishments, and to train kitchen chefs and employees about the special dishes of each region.

Keywords: local food culture, cultural assets, desire to eat

Davetlerde yöresel yemek kültürünün yeme arzusu üzerine etkileri

Özet

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmelerinin parçası olan yemek, modern dönemlerde fizyolojik bir ihtiyacı karşılamanın ötesinde toplumsal fonksiyonları da bulunan kavram haline gelmiştir. Kişilerarası iletişimin doğal araçlarından biri olan yemek, yüzlerce yıldır farklı misyonlarla, tarihsel süreçlerde yerini almıştır. Yemek ve mutfak kültürü geniş bir kitlenin etkilenmesine ve bölgesel kalkınmaya yardımcı olur. Gastronomi, kültürel varlık öğelerimizle mutfak kültürlerinin dinamiklerini ve işleyişini geliştirebileceğimiz güçlü bir araçtır. Bu çalışmada kültürel miras olan yöresel gastronomi kültürünün farklı bir toplumun yeme arzusu üzerinde olan etkileri incelenecektir. Yerli ve yabancı turistlerin kendi kültürlerinden farklı lezzete karşı tutumları, davet sahibinin gastronomik varlık öğelerini sunumlarında ne derece ön plana çıkardığı araştırılarak bu öğelerin bilinmesinde ve sergilenmesinde bölgesel kimliğin anlamlı bir etkisinin olup olmadığı sorusunun cevabı aranmıştır. Çalışmada Elazığ ilinde restoran ve organizasyon şirketi sahibi olan on üç kişi ile nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada kişilerin kendi kültürüne bağlı olduğu, davetlerde ait olduğu yörenin yemeklerini tanıtmakla prestij kazandığını, sessiz iletişim ile bu kültürün devamlılığını, bu devamlılığın ise yeme arzusu üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Gastronomi turizminin gelişmesi açısından restoranlarda ve konaklama işletmelerinde yöresel yemek menülerine yer verilmesi, her yörenin özel yemekleri konusunda mutfak şefleri ve çalışanlara eğitim verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: yöresel yemek kültürü, kültürel varlıklar, yeme arzusu

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Eter, E., & Yavuz, C. (2023). Davetlerde yöresel yemek kültürünün yeme arzusu üzerine etkileri [The effects of local food culture on eating desire in invitations]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–13). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.