•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

This study aims to determine the effect of local food consumption motivations on consumers' behavioral intentions after the COVID-19 epidemic. For this purpose, data were obtained by using the survey technique in order to determine the relationship between the local food consumption behaviors and behavioral intentions of 371 visitors visiting the Edremit Körfez region. The findings of the research were created with frequency distributions by applying difference and relationship tests on the data obtained. As a result of the research; It was determined that there was no difference between age variable and sensory appeal and behavioral intentions. In addition, as a result of the correlation analysis, it was determined that there was no significant difference between excitement seeking and repeat purchasing behavior.

Keywords: local food, consumption motivation, behavioral intention

COVID-19 sonrası yerel yemek tüketim motivasyonunun davranışsal niyete etkisi

Özet

Bu çalışma, COVID-19 salgını sonrasında yerel yemek tüketim motivasyonlarının tüketicilerin davranışsal niyetleri üzerine etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Edremit Körfez bölgesini ziyaret eden 371 ziyaretçinin yerel yemek tüketim davranışları ile davranışsal niyetlerini arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinden farklılık ve ilişki testleri uygulanarak frekans dağılımları ile birlikte araştırmanın bulguları oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda; yaş değişkeni ile duyusal çekicilik ve davranışsal niyetler arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucu heyecan arayışı ile tekrar satın alma davranışı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: yerel yemek, tüketim motivasyonu, davranışsal niyet

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Solunoğlu, A., & Örgün, E. (2023). COVID-19 sonrası yerel yemek tüketim motivasyonunun davranışsal niyete etkisi [The effect of local food consumption motivation on behavioral intention after COVID-19]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.