•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Running for sport has become more popular over the years as part of participatory sporting events. Running events are held in many parts of the world and at different distances including charity runs. The aim of this research is to examine the motivations of charity run participants from the perspectives of physical activity and benevolence. The sample of the research consists of the participants who have taken part as a charity runner of Adım Adım, an organization promoting charity runs in Turkey. In order to reveal the motivations of participants charity runs, online interviews were conducted with 22 charity runners. Content analysis was applied to the collected primary data. The findings indicate that motivations of charity run participants are participation in sports, socialization, the desire to have a healthy life (physical and mental), escape, sufficiency, have fun and enjoy, reference group and benevolence.

Keywords: charity run, charity sport events, charity runners, motivations of charity runners

Yardımseverlik koşularına katılım güdüleri

Özet

Spor amaçlı koşmak, katılımlı spor etkinliklerinin bir parçası olarak yıllardır daha popüler hale gelmiştir. Nitekim yardımseverlik koşuları da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde ve farklı mesafelerde koşu etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Hem fiziksel aktivitenin, hem de yardımseverliğin bir arada olduğu, yardımseverlik koşularına katılım güdüleri bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi; Türkiye’de yardımseverlik koşularını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ilk sivil toplum oluşumu ve bir sosyal girişimcilik örneği olan Adım Adım aracılığıyla yardımseverlik koşusu yapmış kişilerden oluşmaktadır. Yardımseverlik koşularına katılım güdülerinin ortaya çıkarmak amacıyla, 22 kişi ile çevrim içi görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde elde edilen birincil verinin içerik analizi yapılarak, araştırmanın bulgularına erişilmiştir. Araştırma sonucuna göre yardımseverlik koşularına katılım güdüleri; spor yapma, sosyalleşme, sağlıklı bir yaşam sürdürme arzusu (fiziksel ve zihinsel), kaçış, yeterlilik, eğlenmek ve keyif almak, referans grubu, yardımseverlik ve Adım Adım’a bağlılık olarak belirlenmiştir.

Anahatar Kelimeler: yardımseverlik koşusu, yardım amaçlı spor etkinlikleri, yardımseverlik koşucuları, yardımseverlik koşucularının motivasyonları

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Özdal, F., & Aktaş, G. (2023). Yardımseverlik koşularına katılım güdüleri [Motivations of participants in charity run]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.