•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Culture and heritage is an increasing focus of attention of people, while cultural heritage tourism is a process that accelerates the development of all destinations. Cultural, artistic, historical people, events and spaces, archaeological fields, civilian, religious, military and industrial structures, cultural heritage attractions such as nature and landscapes, which contain many phenomena, are subject to tourism. Cultural Heritage Tourism; it is the way to visit the historical buildings and monuments of a place, art and handicraft products, archives and libraries, old and ongoing cultural practices and landscapes. The natural and cultural landscapes in this tourism type offer knowledge and experience to feel the nature, history and culture of a place. In this context, Castle-Police Station settlements and surveillance positions within the borders of the districts (Ayvalık, Burhaniye and Gömeç) in the southern area of Edremit Bay of Balıkesir province are the best landscape points of the city as well as cultural resource values. In the study, it is aimed to examine the potential of these landscape points in the ancient city of Adramytteion based in Burhaniye/Ören centered within the framework of cultural heritage tourism. For this purpose, various suggestions have been presented to ensure that rural and urban landscapes with Adramyttion become important centers for tourism and bring tourists different perspectives.

Keywords: cultural heritage, landscapes, tourism, Adramytteion ancient city, Edremit bay

Kültürel miras turizmi eşliğinde manzaralar: Adramytteion Antik Kenti ve çevresi

Özet

Kültür ve miras, insanların gittikçe artan ilgi odağı olurken, kültürel miras turizmi, tüm destinasyonların gelişimini hızlandıran bir süreçtir. Kültürel, sanatsal, tarihi kişiler, olaylar ve mekanlar, arkeolojik alanlar, sivil, dini, askeri ve endüstriyel yapılar, doğa ve manzara gibi bir çok olguyu içinde barındıran kültürel miras çekicilikleri turizme konu olmaktadır. Kültürel miras turizmi; bir yerin tarihi binaları ve anıtlarını, sanat ve el işleri ürünlerini, arşiv ve kütüphanelerini, eski ve devam eden kültürel uygulamaları ve manzaralarını ziyaret etme şeklidir. Bu turizm türü içerisinde yer alan doğal ve kültürel manzaralar, bir yerin doğasını, tarihini ve kültürünü hissetmek ve yaşamak için bilgi ve deneyim sunmaktadır. Bu kapsamda Balıkesir ili Edremit Körfezi’nin güney sahasındakı ilçelerin (Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç) sınırları içerisinde bulunan kale-karakol yerleşimleri ve gözetleme mevkileri kültürel kaynak değerleri olduğu gibi kentin en iyi manzara noktalarıdır. Çalışmada Burhaniye/Ören merkezli Adramytteion Antik Kenti’nin çevresinde olup antik kentin etki alanında yer alan bu manzara noktalarının potansiyeli dikkate alınarak kültürel miras turizmi çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Adramyttion temalı kırsal ve kentsel manzaraların turizm için önemli cazibe merkezleri haline gelmesi ve turistlere farklı bakış açıları kazandırması için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: kültürel miras, manzaralar, turizm, Adramytteion antik kenti, Edremit körfezi

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Çelik-Uğuz, S., & Beyhan, B. (2023). Kültürel miras turizmi eşliğinde manzaralar: Adramytteion Antik Kenti ve çevresi [Landscapes with cultural heritage tourism: Adramytteion Ancient City and its surroundings]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–9). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.