•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In addition to the changes in human life with technological developments, there are new developments in many sectors in terms of conducting business and experiencing it by the consumer. In the tourism sector, the concepts of smart tourism and smart destinations have emerged with the effect of technological developments. In this context, policies are produced and tried to be implemented in order to realize smart tourism applications by providing a smart development in destinations. Thus, it becomes possible to identify the needs, wishes and expectations of tourists and local people in order to improve the living conditions of tourists and local people and to enrich their experiences by eliminating the problems experienced at critical points of the destination. In this study, the smart destination potential of Ayvalık, which is an important destination of Balıkesir province, was investigated. The main purpose of the research is to create a model for smart applications that will increase the quality of life of the local people and the satisfaction levels of tourists coming to the destination and make their lives easier by making Ayvalık suitable for technology. In the research, face-to-face interviews were conducted with 9 tourism academicians who participated in the Ayvalık Vision Workshop held at the Cunda Practice Hotel on 13-15 January 2023, using the interview technique, one of the qualitative research methods. The findings are presented directly to the reader. With the study, the perspective of tourism academics; The current status of smart tourism applications in Ayvalık destination, the strategies to be followed in order to become a smart destination, the organizational structure that needs to be created, the current status of being a smart destination (SWOT Analysis), financing resources for become a smart destination and responsibilities of stakeholders in this way have been tried to be determined. It has been determined that the current situation of Ayvalık as a smart destination is not adequate, and there are only a few applications carried out by Ayvalık Municipality and Ayvalık Tourism Development Association for this process. In addition, the strategies that come to the fore in smart destination development of Ayvalık; It has been determined that it should be established in a way to include smart destination components such as smart management, smart environment, smart economy and smart people. Another remarkable finding obtained from the research is that the Smart Destination Management Model should be created with a participatory management approach. Ayvalık Smart Destination Model (ASDM) has been presented in line with the findings obtained in the study.

Keywords: Ayvalık, tourism, destination, smart tourism, smart destination, smart applications, SWOT analysis, ASDM (Ayvalık smart destination model)

Turizm akademisyenleri gözüyle akıllı destinasyon: Ayvalık için bir model önerisi

Özet

Teknolojik gelişmelerle beraber insan yaşamında gerçekleşen değişimlerin yanı sıra birçok sektörde, işlerin yürütülmesi ve tüketici tarafından deneyimlenmesi noktasında yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Turizm sektöründe de teknolojik gelişmelerin etkisiyle akıllı turizm ve akıllı destinasyon kavramları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda destinasyonlarda akıllı bir gelişim sağlanarak akıllı turizm uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için politikalar üretilerek uygulanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle destinasyonun kritik noktalarında yaşanan sorunlar giderilerek turistlerin ve yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve deneyimlerinin zenginleştirilmesi için turist ve yerel halkın ihtiyaç, istek, beklentilerinin tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu çalışmada Balıkesir ilinin önemli bir destinasyonu olan Ayvalık’ın akıllı destinasyon potansiyeli araştırılmıştır. Ayvalık’ın teknolojiye uygun hale getirilmesiyle yerel halkın yaşam kalitesini ve destinasyona gelen turistlerin turizm kaynaklı tatmin düzeylerini artıracak, hayatlarını kolaylaştırılacak akıllı uygulamalarla ilgili bir model oluşturulması araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılarak, 13-15 Ocak 2023 tarihlerinde Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen Ayvalık Vizyonu Çalıştayı’na katılan 9 turizm akademisyeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrudan okuyucuya sunulmuştur. Yapılan çalışma ile turizm akademisyenlerinin bakış açısı; Ayvalık destinasyonunda akıllı turizm uygulamalarının mevcut durumu, akıllı destinasyon olabilmesi için izlenmesi gereken stratejiler, oluşturulması gereken organizasyon yapısı, akıllı bir destinasyon olmada mevcut durumu (GZFT Analizi), akıllılık için finansman kaynakları ve paydaş sorumlulukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayvalık’ın akıllı destinasyon olarak mevcut durumunun oldukça yetersiz olduğu, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği tarafından bu konuda gerçekleştirilen sadece birkaç uygulama olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Ayvalık’ın akıllı destinasyon gelişiminde ön plana çıkan stratejilerin; akıllı yönetim, akıllı çevre, akıllı ekonomi, akıllı insan gibi akıllı destinasyon bileşenlerini kapsayacak biçimde oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer dikkat çekici bulgu ise, katılımcı bir yönetim anlayışıyla Akıllı Destinasyon Yönetim Modeli’nin oluşturulmasının gerektiğidir. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda Ayvalık Akıllı Destinasyon Modeli (AADM) sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ayvalık, akıllı turizm, akıllı destinasyon, akıllı uygulamalar, GZFT analizi, AADM (Ayvalık akıllı destinasyon modeli)

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Ataman, H., Dülgaroğlu, O., & Özgürel, G. (2023). Turizm akademisyenleri gözüyle akıllı destinasyon: Ayvalık için bir model önerisi [Smart destination from the perspective of tourism academics: A model proposal for Ayvalık]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–19). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.