•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Travel constitutes the dynamic structure of tourism. It is not possible to speak of tourism without travel activity. Since travel motivation is known as a psychological driver of a certain tourism behavior, it is extensively studied in tourism research. The travel motivations of people have changed in the historical course. Accordingly, a change is observed in the quality of the tourism market. It is important to know the changing travel motivations in order to survive in the tourism market where there is intense competition between businesses and destinations and to get more shares from the market. In this study, the effect of the soundscape of Fethiye city of Muğla, which is a medium-sized tourism destination in Turkey, on the mood of the tourists was examined within the framework of the travel motivation of the tourists. Within the scope of the study, a questionnaire was applied to 1320 tourists. The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) was used to measure the tourist' moods. Moreover, there are also questions prepared to determine the travel motivations of tourists. It is known that the soundscape affects the relations of the tourists with the environment they are in and overall tourist satisfaction. From this point of view, in this study, it is suggested that the soundscape of tourism destinations should be kept under control and well-designed in order to ensure tourist satisfaction. In addition, determining the tourists’ travel motivation will be effective in the strategic decisions of the tourism stakeholders. In this direction, it is aimed to increase the quality of tourism service by offering suggestions to stakeholders, as well as to contribute to regional development and the national economy.

Keywords: soundscape, tourism, travel motivation, sustainable tourism

Seyahat motivasyonu perspektifinden ses atmosferinin duygu durumuna etkisi

Özet

Seyahat motivasyonu belirli bir turizm davranışını ortaya çıkaran psikolojik bir mekanizma olarak bilindiğinden turizm araştırmalarında yaygın olarak çalışılmaktadır. Tarihsel süreç içinde insanların seyahat motivasyonları değişim göstermiştir. Buna bağlı olarak da turizm pazarının niteliğinde de bir değişim gözlenmektedir. İşletmeler ve destinasyonlar arasında yoğun rekabetin yaşandığı turizm pazarında ayakta kalmak ve pazardan daha fazla pay almak için değişen seyahat motivasyonlarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki orta büyüklükte bir turizm destinasyonu olan Muğla’nın Fethiye şehrine ait ses atmosferinin turistlerin duygu durumuna etkisini turistlerin seyahat motivasyonu çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma kapsamında, 1320 turiste anket uygulanmıştır. Turistlerin duygu durumunu belirlemek amacıyla Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) kullanılmıştır. Ayrıca turistlerin seyahat motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış sorular da bulunmaktadır. Ses atmosferinin turistlerin içinde bulundukları ortamla olan ilişkilerini ve genel turist memnuniyetini etkilediği bilinmektedir. Buradan hareketle turist memnuniyetinin sağlanması için bu çalışmada turizm destinasyonlarının ses atmosferinin kontrol altında tutulması ve iyi dizayn edilmesi gerektiği önerilmektedir. Ayrıca, turistleri seyahate yönelten motivasyonlarının belirlenmesi turizm paydaşlarının alacakları stratejik kararlarda etkili olacaktır. Bu doğrultuda paydaşlara öneriler sunarak turizm hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra bölgesel kalkınma ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: ses atmosferi, turizm, seyahat motivasyonu, sürdürülebilir turizm

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Ay, E., & Günay, S. (2023). Seyahat motivasyonu perspektifinden ses atmosferinin duygu durumuna etkisi [The effect of sound atmosphere on emotion from a travel motivation perspective]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–12). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.