•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Tourism faculties and Tourism Vocational Schools are educational institutions where qualified personnel corresponding to the needs in the tourism sector are trained. The correct use and teaching of concepts and terms in tourism education is very important for the quality of education. The detection of preliminary information and correction of incorrect information will improve the quality of tourism education. Metaphor is one of the most preferred methods for detecting preliminary information and correcting incorrect information. This study aims to determine the metaphors of students who are receiving education for the tourism sector for the concept of Alternative tourism. The study was conducted with 83 associate degree students studying in two different departments and three different programmes at Erzincan Binali Yıldırım University Vocational School of Tourism and Hotel Management. Those who have taken the General Tourism course from the students in the Culinary, Tourist Guidance and Tourism and Hotel Management program have been selected as a sample. A semi-structured questionnaire was applied within the scope of the study. Students filled the questionnaire in the format of Alternative tourism is similar to ................ Because .................. format questionnaire by writing the metaphor in the first blank and the explanation of the metaphor in the second blank. The data obtained were analysed and interpreted by content analysis. According to the findings of the research, 37 different metaphors were produced. The metaphors produced were grouped into siz different conceptual categories. The metaphors produced by the students about the concept of alternative tourism were evaluated.

Keywords: Erzincan, alternative tourism, metaphor, student

Turizm meslek yüksekokulu öğrencilerinin alternatif turizm kavramına ilişkin algılarının metafor yöntemiyle incelenmesi

Özet

Turizm fakülteleri ve Turizm Meslek Yüksek Okulları turizm sektöründeki ihtiyaca karşılık gelen kalifiye personelin yetiştirildiği eğitim kurumlarıdır. Turizm eğitiminde kavram ve terimlerin doğru kullanılması ve öğretilmesi eğitimin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ön bilgilerin tespiti ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi turizm eğitiminin kalitesini arttıracaktır. Metafor, ön bilgilerin tespiti ve yanlış bilgilerin düzeltilmesinde en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir. Bu çalışma, turizm sektörüne yönelik eğitim alan öğrencilerin Alternatif turizm kavramına yönelik metaforlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda iki farklı bölümde ve üç farklı programda öğrenim gören 83 ön lisans öğrenciyle yapılmıştır. Aşçılık, Turist Rehberliği ve Turizm ve Otel İşletmeciliği programındaki öğrencilerden Genel Turizm dersini almış olanlar örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Öğrenciler Alternatif turizm ……………’ya benzer/gibidir. Çünkü ……………… formatındaki anketi, ilk boşluğa metafor ikinci boşluğa metaforun açıklamasını yazarak doldurmuşlardır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan edilen bulgulara göre 37 farklı metafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar altı farklı kavramsal kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin Alternatif turizm kavramıyla ilgili ürettikleri metaforlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, alternatif turizm, metafor, öğrenci

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Canbaba, İ. E. (2023). Turizm meslek yüksekokulu öğrencilerinin alternatif turizm kavramına ilişkin algılarının metafor yöntemiyle incelenmesi [Investigation of tourism vocational school students’ perceptions of the concept of alternative tourism using metaphor method]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–9). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.