•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The active role of recreation should be considered in the solution of social problems. In the elimination of the psychological and environmental causes of juvenile delinquency, the prevention of crime before it is committed must be taken as the basis rather than post-criminal rehabilitation (with recreational rehabilitation). For this purpose, researches showing that the tendency of crime and violence decrease with recreational activities were compiled by document analysis method. A wide literature search was made with appropriate keywords and these studies were interpreted with published statistical data. As a result of the research, it was found that the relationship between juvenile delinquency and leisure is examined after the criminal element has appeared. According to the results of the study, it was determined that the participation of young offenders in recreational activities is extremely important in terms of physical, mental and emotional development. As a result, organized recreational activities for the rehabilitation of convicts after the crime has been committed; however, if it is organized to encourage young people to protect their mental and physical health before the crime occurs, the benefit of society will be considered.

Keywords: delinquency, child, recreation

Çocuklarda suça sürüklenme ve kabahatin önlenmesinde rekreasyonun rolü

Özet

Rekreasyonun, toplumsal sorunların çözümündeki etkin rolünden hareketle, bu çalışmada amaç; çocuk suçluluğundaki psikolojik ve çevresel nedenlerin bertarafında, suç sonrası ıslahtan ziyade rekreasyonel rehabilitasyonla suçun işlenmeden önlenmesinin sağlanabileceğine dikkat çekmektir. Bu amaçla doküman analizi yöntemiyle suç ve şiddet eğiliminin rekreasyonel etkinliklerle azaldığını ortaya koyan araştırmalar derlenmiştir. Uygun anahtar sözcüklerle geniş bir literatür taraması yapılmış ve yayımlanan istatistiki verilerle söz konusu araştırmalar yorumlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda araştırmalarda çocuk suçluluğu ile rekreasyonun ilişkisinin suç unsuru meydana geldikten sonra incelendiği görülmüştür. Yapılan çalışma sonuçlarına göre çocuk suçluların rekreasyon aktivitelerine katılımlarının zihinsel, duygusal fiziksel gelişimleri açısından son derece önem taşıdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, suç işlendikten sonra hükümlülerin rehabilitasyonuna yönelik düzenlenen rekreasyonel faaliyetler; ancak suç olgusu ortaya çıkmadan önce genç bireylerin ruh ve beden sağlığını korumalarını teşvik için düzenlenirse, toplumun yararı gözetilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: suça sürüklenme, çocuk, rekreasyon

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Toker, F., & Güçlü-Nergiz, H. (2023). Çocuklarda suça sürüklenme ve kabahatin önlenmesinde rekreasyonun rolü [The role of recreation in preventing delinquency and misdemeanor in children]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–9). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.