•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

This study examines the extent to which city hotels operating in Aksaray are affected by the COVID-19 crisis, what strategy the managers follow in the face of this situation, and what are the advantages and disadvantages of operating as a city hotel and being located in Aksaray. Since no similar study was found in the region as a result of the literature review, it is thought that the study will contribute to the literature. The research data were obtained by semi-structured interview technique from 14 managers who worked as general manager, department manager and department chief in city hotels operating in Aksaray between December 1 2022 and December, 30 2022. The study of Türkay, Şengül and Genç (2017) was used in the creation of the interview form prepared within the scope of the research. The findings indicate that city hotels operating in Aksaray province were adversely affected by the crisis and that they had deficiencies in crisis management and planning. In order to reduce the effects of the crisis, it has been stated that work is generally carried out to reduce costs and increase service quality. It has been found that city hotels managers perceive operating in Aksaray as an advantage in terms of location and a disadvantage in terms of lack of social opportunities.

Keywords: Aksaray, COVID-19, crisis, crisis management, city hotels

COVID-19 krizi yönetimi uygulamalarının şehir otelleri bağlamında değerlendirmesi: Aksaray ili örneği

Özet

Bu çalışma, Aksaray ilinde faaliyet gösteren şehir otellerinin COVID-19 krizinden ne düzeyde etkilendiklerini, bu durum karşısında yöneticilerin nasıl bir strateji izlediklerini ve şehir oteli olarak faaliyet göstermenin ve Aksaray ilinde yer almanın avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğunu incelemektedir. Literatür taraması sonucunda bölgede benzer bir çalışmaya rastlanmadığından dolayı, çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma verileri, 01.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında, Aksaray ilinde faaliyet gösteren şehir otellerinde genel müdür, departman müdürü ve departman şefi olarak görev yapan 14 yöneticiden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan mülakat formunun oluşturulmasında Türkay, Şengül ve Genç’in (2017) çalışmasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular Aksaray ilinde faaliyet gösteren şehir otellerinin krizden olumsuz olarak etkilendiğine, kriz yönetimi ve planlaması konularında eksikliklerinin olduğuna işaret etmektedir. Krizin etkilerini azaltmaya yönelik olarak genellikle, maliyetleri azaltmaya ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldığı ifade edilmiştir. Şehir otelleri yöneticilerinin Aksaray ilinde faaliyet göstermeyi konum açısından avantaj, sosyal imkânların yetersizliği açısından ise dezavantaj olarak algıladıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aksaray, COVID-19, kriz, kriz yönetimi, şehir otelleri

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Recommended Citation

Umur, M., & Şener, B. (2023). COVID-19 krizi yönetimi uygulamalarının şehir otelleri bağlamında değerlendirmesi: Aksaray ili örneği [Evaluation of COVID-19 crisis management practices in the context of city hotels: The case of Aksaray]. In F. Okumus, B. Denizci-Guillet, M. Tuna, & S. Dogan (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol. 3, pp. 1–13). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833110

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.