•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In this study, in line with the relationship between tourism and literature, Zeyniler Village which is included in the novel Çalıkuşu by Turkish Literature writer Reşat Nuri Güntekin, has been examined in terms of literary tourism. In the study, it is aimed to determine the tourism potential of Zeyniler Village with the house in which the fictional main characters live concretized and opened to visitors under the name of Çalıkuşu Evi. Zeyniler Village was examined on-site, at the same time as one of the qualitative research methods, interview technique was used, and content analysis was conducted by compiling the data obtained from the participants. In line with the findings, It has been understood that there are various similarities and differences between the book and the reality. In addition, it has been concluded that Zeyniler Village is a destination that is trying to come to the fore with its historical and natural beauties as well as its literary value as a destination in the exploration stage and has an important tourism potential for the future.

Keywords: Çalıkuşu, literary tourism, Zeyniler Village, destination

Edebî eserlerdeki kurgusal mekânların somutlaştırılarak turizme kazandırılması: Zeyniler Köyü Çalıkuşu Evi

Özet

Bu çalışmada turizm ve edebiyat arasındaki ilişki doğrultusunda, Türk Edebiyatı yazarı Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanında yer verdiği Zeyniler Köyü, edebiyat turizmi açısından incelenmiştir. Çalışmada, romandaki kurgusal başkarakterin yaşadığı evin somutlaştırılarak “Çalıkuşu Evi” adıyla ziyarete açılmasıyla Zeyniler Köyü’nün turizm açısından potansiyelini saptamak amaçlanmıştır. Zeyniler Köyü yerinde incelenerek, nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler derlenerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; eser ile gerçeklik arasında çeşitli benzerliklerin ve farklılıkların olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Zeyniler Köyü’nün henüz keşif aşamasında bir destinasyon olarak edebî değerinin yanı sıra tarihî ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaya çalışan ve geleceğe yönelik önemli turizm potansiyeline sahip bir destinasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime: Çalıkuşu, edebiyat turizmi, Zeyniler Köyü, destinasyon

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Yamaç Erdoğan, Z. (2022). Edebî eserlerdeki kurgusal mekânların somutlaştırılarak turizme kazandırılması: Zeyniler Köyü Çalıkuşu Evi [Concretizing the fictional places in literary works and bringing them to tourism: Zeyniler Village Çalıkuşu House]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–9). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.