•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

This study aims to determine the current status and development level of publications on cultural heritage tourism in international literature. Studies in the international literature done about cultural heritage tourism between 1999-2021, were examined within certain parameters. The Web of Science database was searched to access scientific studies on the concept. As a result of the search, a total of 210 scientific publications on "Cultural Heritage Tourism" were found and subjected to bibliometric analysis. The VOSviewer program was used for the analysis and visualization of the data. All publications are classified according to many criteria such as the number of publications, publication types, publication years, authors, countries, languages, research areas, places of publication, citations, and institutions. The results of the network analysis for all publications are presented. It is expected that the findings of this study will contribute to this field, especially since a limited number of studies have been made in terms of cultural heritage tourism literature. In addition, since the results of this study fill the gaps in the field of cultural heritage tourism in literature, it is thought that it will be a guide for researchers who want to improve themselves in the relevant subject.

Keywords: cultural heritage tourism, bibliometric analysis, web of science

Kültürel miras turizmi kapsamında yapılan yayınların bibliyometrik analizi

Özet

Bu çalışmanın amacı, uluslararası yazında kültürel miras turizmine yönelik yapılmış yayınların mevcut durumunu ve gelişim düzeyini tespit etmektir. Kültürel miras turizmi ile ilgili 1999-2021 yılları arasında uluslararası yazında yer alan çalışmalar belirli parametreler dâhilinde incelenmiştir. Kavrama yönelik yapılan bilimsel çalışmalara erişebilmek amacıyla uluslararası bir veri tabanı olan Web of Science (WOS) kullanılmıştır. Yapılan aramalar sonucunda “Cultural Heritage Tourism” konulu toplam 210 bilimsel yayına ulaşılmış ve bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizi ve görselleştirilmesi için VOSviewer programından yararlanılmıştır. Tüm yayınlar, yazarlar, yayın yılları, yayın sayıları, yayın türleri, diller, ülkeler, araştırma alanları, atıflar, yayımlandıkları yerler ve kurumlar gibi birçok kritere göre sınıflandırılmış ve tüm çalışmalara yönelik elde edilen ağ analizi sonuçları sunulmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, özellikle kültürel miras turizmi yazınında sınırlı sayıda araştırmaların yapılmış olmasından dolayı alana katkı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca bu konuya yönelik boşlukları doldurması yönüyle ilgili alanda gelişmeyi isteyen araştırmacılara yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: kültürel miras turizmi, bibliyometrik analiz, web of science

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Yıldırım, İ., Deniz, G., & Dalkılıç, F. (2022). Kültürel miras turizmi kapsamında yapılan yayınların bibliyometrik analizi [Bibliometric analysis of publications within the scope of cultural heritage tourism]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–16). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.