•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In this study, it has been aimed to measure the effect of person-organization fit on employees’ intention to leave and to determine the mediating role of employees' corporate prestige perceptions on this effect. In line with this purpose, face-to-face surveys were conducted with the personnel currently working in hotel enterprises to reach the required data firsthand. Within the scope of this study, 396 valid questionnaires were included in the research, and data obtained were subjected using SPSS and AMOS statistical programs. Reliability and validity analyses of the collected data, demographic statistics of the participants, and correlation analyses regarding the relationships between variables were performed using the SPSS program. Confirmatory factor analysis and impact analysis to test research hypotheses were performed using the AMOS program. According to findings obtained from these analyzes; It has been understood that the person-organization fit has a positive and significant effect on the intention to leave. It has been determined that the perception of corporate prestige has a mediating role in this effect. In the last part of the study, the results were evaluated in the light of the obtained findings and suggestions have been given to hotel managers and academicians considering new research on the subject.

Keywords: person-organization fit, corporate prestige, intention to leave

Kişi-örgüt uyumunun işten ayrılma niyetine etkisinde kurumsal prestij algısının aracı rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma

Özet

Türkiye’nin en fazla turist çeken ve dört mevsim kesintisiz turizm faaliyetinin sürdüğü İstanbul ilinde bulunan otel işletmelerinde yürütülen bu araştırmada; çalışanların işten ayrılma niyeti yaşamalarında kişi-örgüt uyumunun etkisinin ölçülmesi ve kurumsal prestij algılarının bu etki üzerindeki aracı rolün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda otel işletmelerinde halihazırda çalışmakta olan personel ile yüz yüze anketler yapılarak ihtiyaç duyulan verilere ilk elden ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında 396 adet geçerli anket formu araştırmaya dahil edilmiş; elde edilen veriler SPSS ve AMOS istatistik programlarında analiz edilmiştir. Toplanan verilerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri ile katılımcılara ait demografik istatistikler ve değişkenler arası ilişkilere dair korelasyon analizleri SPSS programı kullanılarak; doğrulayıcı faktör analizleri ve araştırma hipotezlerin sınamak üzere etki analizleri ise AMOS programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler neticesinde ulaşılan bulgulara göre; kişi-örgüt uyumunun işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Kurumsal prestij algısının ise ortaya çıkan bu etki üzerinde aracı bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, ulaşılan bulgular ışığında sonuçlar değerlendirilmiş; otel işletmeleri yöneticilerine ve konu üzerinde yeni araştırmalar yapmayı düşünen akademisyenlere öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kişi-örgüt uyumu, kurumsal prestij, işten ayrılma niyeti

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Kırmızıgül, B. (2022). Kişi-örgüt uyumunun işten ayrılma niyetine etkisinde kurumsal prestij algısının aracı rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma [The mediating role of corporate prestige perception in the effect of person-organization fit on intention to leave: A research in hotel enterprises]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–13). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.