•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In tourism, it is extremely important to benefit from information technologies and web pages in order to achieve the management and marketing goals of destinations, to create awareness, information and convenience in the purchasing preferences of potential tourists who constitute the target groups. In channels with open-source features such as Wikipedia, page visitors with the potential to become tourists are provided with the opportunity to access all kinds of information about destinations and learn what destinations promise. The content created on Wikipedia is enriched with information added by users, and the perception of destination brand personality created with the support of relevant public institutions and academics offers the advantage of increasing the loyalty of tourism stakeholders, especially potential tourists. In this study, by taking into account the brand personality model of Aaker in Wikipedia, an area that seems to be ignored in academic circles, the content analysis of the Turkish and English pages in the Wikipedia for Balıkesir center and its districts as a tourism destination was carried out by using the Nvivo Program. According to the findings of the research, it has been concluded that there are differences in the Turkish and English pages of the contents for the Balıkesir destination, the images are shared at a very low level, the content for tourism attractions is quite inadequate, the expressions that will reveal the personality of the destination are almost non-existent, and the page contents needs to be improved.

Keywords: Balıkesir, destination, brand personality, Wikipedia, content analysis

Bir destinasyon olarak Balıkesir ilinin marka kişiliği: Vikipedi içeriklerinin analizi

Özet

Turizmde destinasyonların yönetim ve pazarlama hedeflerine ulaşabilmesi, hedef kitlesini oluşturan potansiyel turistlerde farkındalık, bilgi birikimi ve satın alma tercihlerinde kolaylık yaratılabilmesi için bilgi teknolojilerinden ve web sayfalarından yararlanmak günümüzde son derece önemlidir. Açık kaynak özelliği gösteren Vikipedi gibi mecralarda destinasyonlar hakkında her tür bilgiye ulaşma ve destinasyonların vaad ettiklerini öğrenme fırsatı, turist olma potansiyeli bulunan sayfa ziyaretçilerine sunulmaktadır. Vikipedi’de oluşturulan içerikler, kullanıcıların eklemledikleri bilgilerle zenginleştirilmekte, ilgili kamu kuruluşlarının, akademisyenlerin destekleriyle oluşturulan destinasyon marka kişiliği algısı başta potansiyel turistler olmak üzere turizm paydaşlarının yer bağlılığını artırma avantajı sunmaktadır. Yapılan çalışma ile akademik çevrelerde göz ardı edildiği görülen bir alan olan Vikipedi’de Aaker’in marka kişiliği modeli gözetilerek, bir turizm destinasyonu olarak Balıkesir merkez ve ilçelerine ait Vikipedi içeriklerinin Türkçe ve İngilizce sayfalarının analizi Nvivo Programı'ndan faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Balıkesir destinasyonuna yönelik içeriklerin Türkçe ve İngilizce sayfalarında farklılıklar olduğu, oldukça düşük düzeyde görseller paylaşıldığı, turizm çekiciliklerine yönelik içeriğin oldukça yetersiz, destinasyon kişiliğini ortaya koyacak ifadelerin yok denecek kadar son derece az olduğu, sayfa içeriklerinin geliştirilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, destinasyon, marka kişiliği, vikipedi, içerik, içerik analizi

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Özgürel, D., Kesgin, M., & Avcıkurt, C. (2022). Bir destinasyon olarak Balıkesir ilinin marka kişiliği: Vikipedi içeriklerinin analizi [Brand personality of Balıkesir province as a destination: Analysis of Wikipedia contents]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–13). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.