•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In this study, it is aimed to analyze the studies on green restaurants in the literature through a bibliometric method. Thus, it is aimed to evaluate the performance of research on green restaurants in the international databases and to shed light on the evolutionary development of studies in this field through bibliometrics. It is thought that providing a holistic view to the studies on green restaurants and revealing the possible relationships between them will make important contributions to the literature. According to the research findings, the number of studies published in this field in the last two years has increased at least 3 times compared to previous years, and 4 authors have come to the fore with the highest number of publications. While America, South Korea and Thailand are the countries with the most publications, Tamkang University in Thailand is the university with the most publications in this field. In addition, the concepts of 'Green Pratices' and Green Restaurant' show the feature of being the most frequently used keywords and having the strongest connection with other keywords.

Keywords: sustainability, green restaurant, bibliometric analysis

Sürdürülebilirlik yaklaşımının gastronomi bilimindeki iz düşümü: Yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi

Özet

Bu çalışmada alanyazında yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik bir yöntemle analiz edilmesi amaçlanmıştır. Böylece uluslararası alanda yeşil restoranlar ile ilgili araştırmaların performanslarını değerlendirmek ve bibliyometri aracılığıyla bu alandaki çalışmaların evrimsel gelişimine ışık tutmak amaçlanmıştır. Yeşil restoranlar ile ilgili çalışmalara bütüncül bir bakış sağlanması ve aralarındaki olası ilişkileri ortaya konulmasının alanyazına önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir. Araştırma bulgularına göre bu alanda son iki yılda yayınlanan çalışmaların sayısı önceki yıllara göre en az 3 katı artmış ve 4 yazar en çok sayıda yayın yaparak ön plana çıkmıştır. Amerika, Güney Kore ve Tayland en çok yayın yapılan ülkeler iken Tayland’daki Tamkang Üniversitesi ise bu alanda en çok yayın yapılan üniversite konumundadır. Ayrıca ‘Green Pratices’ ve Green Restaurant’ kavramları ise en sık kullanılan ve diğer anahtar kelimeler ile en güçlü bağlantıya sahip anahtar kelimeler olma özelliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, yeşil restoran, bibliyometrik analiz

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Göral, M., Bulut, Z., Başar, B., & Kement, Ü. (2022). Sürdürülebilirlik yaklaşımının gastronomi bilimindeki iz düşümü: Yeşil restoranlar ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi [The trace of sustainability approach in gastronomy science: Bibliometric analysis of studies on green restaurants]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–13). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.