•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Since the Paris Agreement is globally accepted, it obliges the decisions taken to change the paradigm for the future of all sectors. The ecological and environmental problems brought about by the increasing touristic mobility make it difficult for tourism to reach low carbon targets in line with the provisions of the Paris Agreement. The problems brought by climate change were discussed in the article, the process leading to the Paris Agreement was mentioned and finally the agreement's connection with tourism and the environment has been evaluated. The rapid increase in tourism mobility (mobility), especially after the Second World War, due to the improvements in wages, the increase in leisure time, the development of technology and transportation vehicles, seems to have brought along many problems. The acceleration in transportation, improvements, infrastructures, increase leisure time and wages, with the effect of technological developments in the period from 1945 until today, the tourism industry, which has reached gigantic dimensions both in industrialized countries and on a global basis it has begun to be included in the public agenda and to studied how tourism affects the country's policies, climate, environment and cultures. Climate change, which has emerged as an important issue in tourism research, is the most important global environmental and development problem facing the world today. In the current situation, besides affecting the tourism industry, climate change is expected to deeply affect the holiday preferences of consumers, the geographical patterns of tourism demand, the competitiveness and sustainability of destinations, and the contribution of tourism to international development in the 21st century.

Keywords: climate change, Paris agreement, tourism, environment

Paris anlaşması kapsamında çevresel politika değişimlerinin turizme olası etkileri

Özet

Paris Anlaşması küresel düzeyde kabul gören bir nitelik arz etmesi nedeniyle alınan kararların tüm sektörlerin geleceği ile ilgili paradigma değişikliği yapmasını zorunlu kılmaktadır. Artan turistik hareketliliğin beraberinde getirdiği ekolojik ve çevresel sorunlar, Paris Anlaşması hükümlerine uyumlu düşük karbon hedeflerine varılmasına turizm açısından zorlaştırıcı bir nitelik taşımaktadır. Makalede iklim değişikliğinin getirdiği sorunlar tartışılmış, Paris Anlaşmasına giden sürece değinilmiş ve son olarak anlaşmanın turizm ve çevreyle ilgili bağlantısı değerlendirilmiştir. Turizm hareketliliğinin (mobilitenin) ücretlerdeki iyileşmeler, boş zamanda ki artış, teknoloji ve ulaşım araçlarının gelişiminin etkisiyle, özellikle ikinci dünya savaşından sonra hızla artması birçok sorunu da beraberinde getirmiş görünüyor. 1945’ten itibaren günümüze kadar olan süreçte teknolojik gelişmelerinde etkisiyle ulaşımdaki hızlanmalar, altyapılarda meydana gelen iyileşmeler, boş zaman ve ücretlerde ki artış, hem endüstrileşmiş ülkelerde, hem de küresel bazda devasa boyutlara ulaşan turizm endüstrisi (Hall ve Page, 2002; UNWTO, 2019; Lickorish ve Jenkins, 1998; Theobald, 2004; Pröbstl vd., 2009), kamuoyunun gündemine turizmin ülke politikalarını, iklimi, ekonomiyi, çevreyi ve kültürleri nasıl etkilediği de girmeye ve araştırmaya başlanmıştır. Turizm araştırmalarında önemli bir konu olarak ortaya çıkan, iklim değişikliği, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli küresel çevre ve kalkınma sorunudur. Mevcut durum itibariyle iklim değişikliği turizm endüstrisini etkilemenin yanında, 21. yüzyılda tüketicilerin tatil tercihlerini, turizm talebinin coğrafi kalıplarını, destinasyonların rekabetçiliğiyle sürdürülebilirliğini ve turizmin uluslararası kalkınmaya katkısını da derinden etkilemesi beklenmektedir (Scott vd., 2012a).

Anahtar Kelimeler: iklim değişikliği, Paris Anlaşması, turizm, çevre

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Bahar, M., & Bozca, S. (2022). Paris anlaşması kapsamında çevresel politika değişimlerinin turizme olası etkileri [In the scope of Paris agreement of environmental policies changes of potential impact on tourism]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–12). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.