•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In this research, which was carried out to determine how and for what purposes tourist guides use social media platforms; the Facebook and Instagram accounts of 42 active tourist guides registered with the Trabzon Regional Chamber of Tourist Guides, which was established in accordance with the Profession Law of Tourist Guide numbered 6326, were examined. In the research, it was determined what kind of posts the tourist guides make on their Facebook and Instagram accounts, to what extent they use the relevant platforms as a personal promotional element, and to promote the relevant platforms in the tourism sector. In order to evaluate whether they are used for other purposes or not, evaluation criteria have been created by making use of the research in the related literature. In this context, posts regarding personal information on Facebook and Instagram accounts of tourist guides were evaluated with nine criteria, sector-oriented relations with six criteria, tourist-oriented posts with five criteria, and destination-oriented shares with six criteria. Therefore, a total of 57.585 shares made by tourist guides on Facebook and a total of 17.850 shares made on Instagram were examined. As a result of these examinations, the Facebook and Instagram tags of the tourist guides were created, and the shares were analyzed quantitatively and qualitatively. As a result of the research, it is possible to say that the shares of tourist guides on Facebook and Instagram social media platforms are not sufficient as a personal promotional element. Despite this, tourist guides prefer to use social media platforms as an effective promotion channel for the tourism sector.

Keywords: tourist guide, Trabzon Regional Chamber of Tourist Guides, social media, Facebook, Instagram

Turist rehberlerinin sosyal medya platformlarını kullanımlarına ilişkin bir inceleme

Özet

Turist rehberlerinin sosyal medya platformlarını nasıl ve hangi amaçlarla kullandıklarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada; 6326 sayılı “Turist Rehberliği Meslek Kanunu” uyarınca kurulmuş olan Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası’na kayıtlı, 42 eylemli turist rehberinin Facebook ve Instagram hesapları incelenmiştir. Araştırmada, turist rehberlerinin Facebook ve Instagram hesaplarında ne tür paylaşımlar yaptıklarını, ilgili platformları kişisel tanıtım unsuru olarak ne düzeyde kullandıklarını ve ilgili platformları turizm sektörü özelinde tanıtım vb. amaçlarla kullanıp kullanmama durumlarını değerlendirmek amacıyla, ilgili yazındaki araştırmalardan faydalanılarak değerlendirme ölçütleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda turist rehberlerinin Facebook ve Instagram hesaplarındaki “kişisel bilgilere ilişkin paylaşımlar” dokuz ölçüt, “sektör odaklı ilişkiler” altı ölçüt, “turist odaklı paylaşımlar” beş ölçüt ve “destinasyon odaklı paylaşımlar” altı ölçüt ile değerlendirilmiştir. Dolayısıyla turist rehberlerinin Facebook’ta yapmış olduğu toplam 57.585 paylaşım ile Instagram’da yapmış oldukları toplam 17.850 paylaşım incelenmiştir. Söz konusu incelemeler neticesinde, turist rehberlerinin Facebook ve Instagram künyesi oluşturulmuş, paylaşımlar niceliksel ve niteliksel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, turist rehberlerinin Facebook ve Instagram sosyal medya platformları özelinde yaptıkları paylaşımların, kişisel tanıtım unsuru olarak yeterli düzeyde olmadığını söylemek mümkündür. Buna rağmen, turist rehberleri sosyal medya platformlarını turizm sektörü özelinde etkin bir tanıtım mecrası olarak kullanmayı tercih etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: turist rehberi, Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası, sosyal medya, Facebook, Instagram

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Güdü Demirbulat, Ö. (2022). Turist rehberlerinin sosyal medya platformlarını kullanımlarına ilişkin bir inceleme [A study on tourist guides’ use of social media platforms]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–17). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.