•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Local cuisine is an important element in the destination selection of tourists. In this study, the place of local dishes in the menus of restaurant businesses was examined. Semi-structured interviews were conducted with hotel and restaurant business managers and chefs in Denizli. As a result of this study, it is seen that businesses partially include local dishes in their menus, and businesses take into account profitability, price, value and customers' taste while determining their menus. It has been determined that customers prefer familiar dishes more, they tend to other dishes instead of local dishes due to the fast à la carte service, and they prefer local dishes by researching local dishes before visiting the destination, and by asking the operators about the famous food of the region after they arrive at the destination. Businesses do not include local dishes in their menus due to cost, storage conditions, supply problems according to the seasons, excessive cooking time, oriented towards a la carte service, difficulty in presentation and tanning of local dishes, requiring much effort and lack of promotion. Due to the lack of sufficient knowledge about local dishes, it is concluded that transferring local dishes only with the master-apprentice relationship causes local dishes to be gradually forgotten.

Keywords: food, local food, menu, Denizli

Yöresel yemeklerin menülerdeki yeri: Denizli ili örneği

Özet

Yöresel yemekler turistlerin destinasyon seçiminde önemli bir unsurdur. Bu çalışmada yöresel yemeklerin restoran işletmelerinin menülerindeki yeri incelenmiştir. Denizli’de bulunan otel ve restoran işletme yöneticileri, aşçıbaşıları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda işletmeler menülerinde yöresel yemeklere kısmen yer verdikleri, işletmelerin menüleri belirlerken kârlılık, fiyat, değer ve müşterilerin damak tadını dikkate aldıkları görülmektedir. Müşterilerin bilinen yemekleri daha fazla tercih ettikleri, alakart servisin hızlı olmasından dolayı yöresel yemekler yerine diğer yemeklere yöneldikleri ve destinasyonu ziyaret etmeden önce yöresel yemekleri araştırarak, destinasyona geldikten sonra işletmecilere bölgenin meşhur yemeğini sorarak tercih ettikleri saptanmıştır. İşletmeler maliyet, saklama koşulları, mevsimlere göre tedarik sorunu, pişirme süresinin fazla olması, alakart servise yönelmeleri, yöresel yemeklerin sunum ve tabaklama zorluğu, fazla emek gerektirmesi ve tanıtım eksikliğinden dolayı menülerinde yöresel yemeklere yer vermemektedirler. Yöresel yemekler konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmamasından dolayı yöresel yemeklerin yalnızca ustaçırak ilişkisi ile aktarılması yöresel yemekleri giderek unutulmasına sebep olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yemek, yöresel yemekler, menü, Denizli

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Demirbaş, Ş., & Bertan, S. (2022). Yöresel yemeklerin menülerdeki yeri: Denizli ili örneği [Local food in the menus: The case of Denizli]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.