•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The aim of this study is to determine the tendency of the Z generation to recreational activities and the frequency of participation and to determine their attitude towards leisure time. The participants of the research are students studying at Kırıkkale University in the 2021-2022 academic year. The questionnaire form prepared in accordance with the purpose of the study was applied to university students face to face. Frequency values, one-way analysis of variance (ANOVA) and T test were used in the analysis of the data obtained with the questionnaire forms. While the most preferred recreational activities by the participants in the study was "Spending time on the Internet", the least preferred activity was "Collection and model making". In addition, in the study, it was concluded that the cognitive dimension of the leisure time scale differs significantly according to gender, and the behavioral dimension differs significantly according to the educational status.

Keywords: generation Z, recreation, leisure

Z kuşağının rekreasyonel etkinliklere eğilimi ve boş zaman tutumları

Özet

Bu çalışmanın amacı Z kuşağının rekreasyonel faaliyetlere eğiliminin ve katılım sıklığının belirlenmesi ve boş zaman değerlendirmeye yönelik tutumunun tespit edilmesidir. Araştırma katılımcılarını 2021-2022 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan anket formu üniversite öğrencilerine yüz yüze uygulanmıştır. Anket formları ile elde edilen verilerin analizinde frekans değerleri, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve T testi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılarının rekreasyonel etkinliklerden en çok tercih ettiği “İnternette zaman geçirmek” olurken en az tercih ettikleri etkinlik “Koleksiyonculuk ve maket yapmak” olmuştur. Ayrıca araştırmada, boş zaman ölçeğinin bilişsel boyutunun cinsiyete göre, davranışsal boyutunun ise eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, rekreasyon, boş zaman

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Nalçacı İkiz, A., & Öztürk, İ. (2022). Z kuşağının rekreasyonel etkinliklere eğilimi ve boş zaman tutumları [The tendency of the Z generation to recreational activities and their leisure time attitudes]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–11). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.