•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The kitchen is one of the most important components reflecting the culture of a society. Individuals and communities have first fronted to getting know culinary cultures in order to adapt to new places of life due to migration. Women have been seen as an important factor in ensuring the interaction and continuity of culinary cultures. In this study, how can women have a role on culinary culture in the interaction of migration and urbanization- culinary culture based on the question of migration and culture in this context, it is aimed to evaluate the research conducted on culinary culture and women in the field of migration and culture. In many studies, it has been seen that women's relationship with cuisine is considered in terms of health, religion, ethnic identity and gender identity. According to the results of the study, it is detected that women consciously maintain and protect their culinary culture after migration. It has been concluded that the kitchen is seen by immigrant women as a tool in the construction of society. It has been determined that there are not enough studies on the subject in the national article and it is thought that the study will make an important contribution to the literature in this context.

Keywords: migration, urbanization, women, culture, culinary culture

Göç ve kentleşme-mutfak kültürü etkileşiminde kadının rolü

Özet

Mutfak, bir toplumun kültürünü yansıtan en önemli bileşenlerden biridir. Birey ve topluluklar göç nedeni ile yeni yaşam yerlerine uyum sağlamak amacı ile ilk olarak mutfak kültürlerini tanımaya yönelmişlerdir. Mutfak kültürlerinin etkileşimi ve devamlılığının sağlanmasında kadınlar önemli bir etken olarak görülmüştür. Bu çalışmada göç ve kentleşme- mutfak kültürü etkileşiminde kadınların mutfak kültürü üzerinde nasıl bir rolü olabileceği sorusundan yola çıkılarak, bu kapsamda göç ve kültür alan yazınında mutfak kültürü ve kadınlara yönelik yapılan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Pek çok araştırmada kadının mutfak ile ilişkisinin; sağlık, din, etnik kimlik ve cinsiyet kimliği açısından ele alındığı görülmüştür. Yapılan çalışma sonuçlarına göre göç sonrası kadınların mutfak kültürlerini bilinçli bir şekilde korudukları ve devam ettirdikleri tespit edilmiştir. Mutfağın göçmen kadınlar tarafından, toplumun inşasında bir araç olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ulusal yazında konuya ilişkin yeterli çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir ve bu bağlamda çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: göç, kentleşme, kadın, kültür, mutfak kültürü

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Yılmaz, G., Uca, S., & Özkul, E. (2022). Göç ve kentleşme-mutfak kültürü etkileşiminde kadının rolü [The role of women in migration and urbanization-culinary culture interaction]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–9). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.