•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

While destination loyalty is defined as tourists’ positive spiritual feelings towards a destination, their tendency to repurchase produced goods and services, and to recommend a destination to others; destination image is a simplification of a tourist’s complex beliefs, attitudes, impressions and thoughts about a destination. Destination attachment means the emotional bond and relationship that tourists form with a certain destination. In this study, these three issues were evaluated in terms of destination marketing and the nature of the relationship between them was examined. For this purpose, natural and cultural areas with rural tourism potential in Çanakkale were examined, and it was seen that trekking and photo safari activities were carried out mostly within the scope of rural tourism activities. Within the scope of the study, a questionnaire was applied to 400 tourists visiting the destinations of Gallipoli Peninsula Historical National Park (GYTMP), Troy Historical National Park (TTMP), Kazdağı National Park (KMP), Assos/Behramkale and Gökçeada/Bozcaada destinations. As a result of the study, it has been determined that there is a positive relationship between destination image, destination attachment and destination loyalty and it has seen that destination image and destinastion attachment have a significant effect on destination loyalty. Some suggestions were made within the scope of the study depending on the research outputs. It is thought that the results of the study will contribute to the destination managers and tourism marketers in terms of developing effective marketing strategies.

Keywords: destination loyalty, destination image, destination attachment, rural tourism, Çanakkale

Kırsal turizm aktivitelerine katılan turistlerin destinasyon sadakatinde destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetinin rolü: Çanakkale örneği

Özet

Destinasyon sadakati, turistlerin bir destinasyona karşı olumlu manevi duyguları, üretilen mal ve hizmeti tekrar satın alma eğilimleri ve bir destinasyonu başkalarına tavsiye etme durumu şeklinde tanımlanırken; destinasyon imajı, turistin bir destinasyon hakkındaki karmaşık inançlarının, tutumlarının, izlenimlerinin ve düşüncelerinin sadeleştirilmiş hali olarak tanımlanmaktadır. Destinasyon aidiyeti ise turistin belirli bir destinasyonla arasında oluşturduğu duygusal bağ ve ilişki anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen üç boyut destinasyon pazarlaması bağlamında değerlendirilmiş ve aralarındaki ilişkinin niteliğine bakılmıştır. Bu amaçla, Çanakkale ilinde kırsal turizm potansiyeline sahip olan doğal ve kültürel alanlar incelenmiş, kırsal turizm aktiviteleri kapsamında en çok doğa yürüyüşü ve foto safari aktivitelerinin gerçekleştirildiği görülmüştür. Çalışma kapsamında Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (GYTMP), Troya Tarihi Milli Parkı (TTMP), Kazdağı Milli Parkı (KMP), Assos/Behramkale ve Gökçeada/Bozcaada destinasyonlarına seyahat eden 400 turiste anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda destinasyon imajı, destinasyon aidiyeti ve destinasyon sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu ve destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetinin, destinasyon sadakati üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Araştırma çıktılarına bağlı olarak çalışma kapsamında birtakım önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonuçlarının, destinasyon yöneticilerine ve turizm pazarlamacılarına etkili pazarlama stratejileri geliştirmeleri açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: destinasyon sadakati, destinasyon imajı, destinasyon aidiyeti, kırsal turizm, Çanakkale

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Buluk Eşitti, B. (2022). Kırsal turizm aktivitelerine katılan turistlerin destinasyon sadakatinde destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetinin rolü: Çanakkale örneği [The role of destination image and destination attachment in destination loyalty of tourists attending rural tourism activities: The case of Çanakkale]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–14). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.