•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

In the research, bibliometric profiles of publications in which the concepts of sustainability and aviation are used together were revealed. As a publication, the studies reached by scanning the words sustainability and airline/airway/aviation in the Scopus database were considered. A total of 80 studies published between 1984-2022 were the subject of the research. The data obtained within the scope of the research were reached on January 10, 2022. Examined publications; publication year, authors, field, institution of publication, country of publication, type of publication, cited journals and keywords used in the research. Research data were also analyzed in the VOSviewer bibliographic analysis program. In the VOSviewer analysis program, the studies were visualized through network maps according to co-authorship status (distribution of authors, published institution and country) and coexistence (keywords). When the results of the research were examined, it was determined that the most publications were made in 2021 in the bibliographic research on the subject, and the most studies were made in the field of social sciences. In addition, it is seen that three different universities stand out as the broadcasting university, and the United Kingdom is in the first place in terms of broadcasting country. It was determined that the most articles were prepared as a type of publication and the journal named sustainability was the journal that published the most. Finally, it has been determined as a result of the examination that the most used keyword is “sustainability development”.

Keywords: sustainability, airline industry, airline

Sürdürülebilir havacılık konulu uluslararası alanyazında yapılan çalışmaların bibliyometrik profili

Özet

Araştırmada sürdürülebilirlik ve havacılık kavramlarının bir arada kullanıldığı yayımların bibliyometrik profilleri ortaya çıkartılmıştır. Yayın olarak araştırmada Scopus veri tabanında “sürdürülebilirlik” ve “airline/airway/aviation” kelimeleri taratılarak ulaşılan çalışmalar dikkate alınmıştır. Araştırmaya toplam 1984-2022 yılları arasında yayımlanmış 80 çalışma konu olmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen verilere 10 Ocak 2022 tarihinde ulaşılmıştır. İncelenen yayınlar; yayın yılı, yazarlar, alan, yayının yapıldığı kurum, yayının yapıldığı ülke, yayın türü, atıf yapılan dergiler ve araştırmada kullanılan anahtar kelimeler üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma verileri VOSViewer bibliyografik analiz programında ayrıca analize tabi tutulmuştur. VOSviewer analiz programında çalışmalardaki ortak yazarlık durumuna göre (yazarların dağılımı, yayımlanan kurum ve ülke) birlikte bulunma durumuna göre (anahtar kelimeler) ağ haritaları aracılığıyla görselleştirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde konuyla ilgili yapılan bibliyografik araştırmada en fazla yayının 2021 yılında, en fazla sosyal bilimler alanında çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yayın yapılan üniversite olarak üç farklı üniversitenin ön plana çıktığı, yayın yapılan ülke bazında Birleşik Krallık’ın ilk sırada olduğu görülmektedir. Yayın türü olarak en fazla makale hazırlandığı ve bu konuda yayım yapan dergiler arasında “Sustainability” adlı derginin en fazla yayın çıkartan dergi olduğu belirlenmiştir. Son olarak en fazla kullanılan anahtar kelimenin “sustainability development” olduğu yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime: sürdürülebilirlik, havacılık sektörü, havayolu

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Konyalılar, N. (2022). Sürdürülebilir havacılık konulu uluslararası alanyazında yapılan çalışmaların bibliyometrik profili [Bibliometric profile of studies in the international literature on sustainability aviation]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.