•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Competencies are some characteristics that managers use in the organization. Many authors, researchers, etc. have done research on competencies. These surveys usually involve managers working in organizations. Organizations have a great need for competencies. These needs or requirements are constantly increasing or changing. It is important for organizations to continue their activities in the long term and to cope with other competitors. In this study, it is aimed to explain the definition of managerial competencies, their classification, and the characteristics of different types of competencies. Managers are the advantages they bring to organizations by using their management skills and their performance. In the study, different types of groupings or classifications were found by reviewing many studies. These classifications contribute to improving the functioning of organizations.

Keywords: managers, competencies, managerial competencies

Yönetici yetkinlikleri gözden geçirilmesi

Özet

Yetkinlikler, yöneticilerin kuruluşta kullandıkları birtakım özellikleridir. Birçok yazar, araştırmacı vb., yetkinlikler üzerinde araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar genellikle kuruluşlarda görev yapan yöneticileri kapsamaktadır. Kuruluşlar, yetkinliklere çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçlar veya gereksinimler sürekli artmakta veya değişmektedir. Kuruluşların uzun vadeli olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve diğer rakiplerine baş edebilmeleri için önemlidir. Bu çalışmada yönetici yetkinliklerin tanımı, sınıflandırma, farklı türde yetkinliklerin özellikleri açıklanması amaçlanmaktadır. Yöneticiler yönetim becerilerini kullanarak ve gösterdikleri performanslarıyla kuruluşlara kazandırdıkları avantajlarıdır. Çalışmada, birçok çalışmalar gözden geçirilerek farklı türde gruplandırmalar veya sınıflandırılmalara rastlanmıştır. Bunlar sınıflandırılmalar genel olarak kuruluşların işleyişlerini daha da iyileştirmek için katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: yöneticiler, yetkinlikler, yönetici yetkinlikleri

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Çetinkaya, A. Ş., & Hajiyev, K. (2022). Yönetici yetkinlikleri gözden geçirilmesi [Managerial competencies review]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–6). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.