•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The impressions that individuals form on people they interact with both in daily life and in business life have important outcomes. For this reason, individuals apply certain impression management strategies by using various tools. One of them is social media tools that have a huge impact on public opinion. In this context, this study aimed to determine the impression management strategies of six individuals who are jury members in MasterChef and Şef Akademi TV shows. Therefore, the study utilized a content analysis method based on the data collected from their Instagram posts. The results indicate that the study subjects use impression management strategies mostly prefer positive strategies, and only two people use negative strategies.

Keywords: impressions management, impressions management strategies, self-presentation, Instagram

Instagram’daki izlenim yönetim stratejileri: MasterChef ve Şef Akademi örneği

Özet

Bireylerin, hem günlük hayatta hem de iş hayatında etkileşimde bulundukları insanlar üzerinde oluşturdukları izlenimlerin önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu nedenle bireyler çeşitli araçlar kullanarak belirli izlenim yönetimi stratejileri uygularlar. Bunlardan biri de kamuoyu üzerinde büyük etkisi olan sosyal medya araçlarıdır. Bu bağlamda çalışmada MasterChef ve Şef Akademi yemek yarışma programlarındaki altı jüri üyesinin izlenim yönetimi stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle çalışmada, Instagram gönderilerinden toplanan verilere dayalı bir içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, araştırmaya katılan deneklerin izlenim yönetimi stratejilerini kullandıklarını, çoğunlukla olumlu stratejileri tercih ettiklerini ve sadece iki kişinin olumsuz stratejiler kullandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: izlenim yönetimi, izlenim yönetimi stratejileri, benlik sunumu, Instagram

DOI

https://www.doi.org/10.5038/ 9781955833103

Recommended Citation

Yarmacı Güvenç, N., Köz, E. N., & Timur, B. (2022). Instagram’daki izlenim yönetim stratejileri: MasterChef ve Şef Akademi örneği [Impression management strategies on Instagram: The case of MasterChef and Şef Akademi]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–16). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/ 9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.