•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Local cuisine is the gene that distinguishes the society from others. Because this gene is encoded with information about the geography where their ancestors lived, their dietary habits, religious beliefs, migrations, and wars. For this reason, locally produced agricultural productions gain importance as raw materials for local food production. In today's conditions, environmental concerns come to the fore with the increase in population and industrialization. Different agricultural production methods have been used to produce enough food for the population. However, these productions increase environmental pollution. In this study, in which the relationship between the preference of local food, which is an attraction in tourism and which takes its place in cultural values, and environmental awareness is evaluated, data were collected by questionnaire technique, one of the quantitative research methods. With convenience sampling, the data obtained from 419 volunteers in the virtual environment (due to the pandemic) were analyzed with the SPSS statistical program. According to the results obtained from the study, it has been determined that there is a positive relationship between local cuisine preference and environmental awareness. Considering the findings, inferences were made about the causes and consequences of the relationship.

Keywords: local food, environmental awareness, environmental food, local production, gastrotourism, culinary culture

Türkiye’deki potansiyel yerli turistlerde yöresel yemek tercihi ile çevre bilinci arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Özet

Yöresel yemekler toplumu diğerlerinden ayırt edici genidir. Çünkü bu gen atalarının yaşadığı coğrafyaya ait bilgilerle, beslenme alışkanlıkları, dini inanışlarıyla, göçleri ve savaşlarıyla alakalı bilgiler ile kodlanmıştır. Bu nedenle yöresel yemek üretimi için hammadde olarak yerelde üretilen tarımsal üretimler önem kazanmaktadır. Günümüz şartlarında nüfusun artması ve sanayilaşme ile birlikte çevresel kaygılar da su yüzüne çıkmaktadır. Nüfusa yetecek besin üretimi için farklı tarımsal üretim yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu üretimler çevre kirliliğini arttırmaktadır. Turizmde bir çekicilik unsuru olan, kültürel değerlerin içerisinde yerini alan yöresel yemeklerin tercihinin çevre bilinciyle ilişkisinin değerlendirildiği bu çalışmada Anket tekniği kullanılarak verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. Kolay örnekleme ile, gönüllü olan 419 katılımcıdan sanal ortamda (pandemic nedeniyle) elde edilen veriler üzerinde analizler yapılarak yöresel mutfak tercihi ile çevre bilinci arasında olumlu ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bulgular dikkate alınarak ilişkinin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yöresel yemek, çevre bilinci, çevreci yemek, yöresel üretim, gastroturizm, mutfak kültürü

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Çolakoğlu, Ü., & Atabey, S. (2022). Türkiye’deki potansiyel yerli turistlerde yöresel yemek tercihi ile çevre bilinci arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Evaluation of the relationship between local food preference and environmental awareness among potential domestic tourists in Turkey]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.