•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

It is very important to include animal foods in the human diet. When the animal production data in the world is examined, it is seen that poultry meat farming is increasing every day. Poultry meat is the name given to poultry animals whose meat can be consumed, such as chicken, turkey, quail, goose, duck, partridge. Poultry meat is consumed by billions of people all over the world every year. Poultry meat consumption amounts vary according to growing conditions, consumer income level, local cuisine culture, differences in rural or urban lifestyles, consumption frequency and amount. Since poultry meats have strategic importance in terms of being a source of animal protein, they are included in various menus. With this study, it is aimed to evaluate the reader's concept of poultry meat, its nutritional properties, production and consumption of poultry meat, as well as examining consumption habits and in Turkey and around the world, as well as its use in gastronomy. For this purpose, a literature review on the subject has been made and the data obtained have been compiled.

Keywords: poultry meat, Turkish cuisine, nutrition, gastronomy

Türk ve dünya mutfağında kanatlı eti tüketim alışkanlıklarının incelenmesi

Özet

Beslenmede hayvansal gıdalara yer verilmesi oldukça önemlidir. Dünyadaki hayvansal üretim verileri incelendiğinde kanatlı eti yetiştiriciliği her geçen gün artmaktadır. Kanatlı eti; tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, keklik gibi eti yenebilen kanatlı hayvanlara verilen isim olup her yıl tüm dünyada milyarlarca insan tarafından tüketilmektedir. Kanatlı eti tüketim miktarları yetiştirilme koşulları, tüketici gelir seviyesi, yöreye özgü mutfak kültürü, köy veya şehir hayatı yaşam şekilleri farklılıkları, tüketim sıklık ve miktarlarına göre değişiklik göstermektedir. Hayvansal protein kaynağı olması açısından stratejik öneme sahip kanatlı etleri bir çok yemek menüsünde yer almaktadır. Bu çalışmayla okuyucunun kanatlı eti kavramı, özellikleri, kanatlı eti üretimi ve tüketimi hakkında bilgilendirilmesi, Türkiye’deki ve dünyadaki tüketim alışkanlıklarının incelenmesi ve gastronomi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, konuyla ilgili literatür taraması yapılmış olup elde edilen veriler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kanatlı eti, Türk mutfağı, beslenme, gastronomi

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Erilmez İlter, B., & Dülger Altıner, D. (2022). Türk ve dünya mutfağında kanatlı eti tüketim alışkanlıklarının incelenmesi [Investigation of poultry meat consumption habits in Turkish and world cuisine]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–11). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.