•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The COVID-19 pandemic has adversely affected many sectors, including the tourism sector. In this process, many tourism sector employees lost their jobs. Employees who lost their jobs did not return by turning to different sectors. This situation has revealed the lack of qualified personnel in the tourism sector. This study focuses on universities that provide qualified personnel to the tourism sector. The aim is to explore how the career plans of students who receive tourism education are affected after the COVID-19 outbreak. The research was carried out through an online survey in December 2021. The results of the study show that the career plans of the participants were adversely affected after the COVID-19 outbreak. As a result of this process, students consider working in permanent jobs. In addition, there is a significant number of participants who see sectors other than tourism as safer in terms of careers. All stakeholders need to develop a new strategy so that the tourism sector does not experience a shortage of qualified workforce.

Keywords: COVID-19, pandemic, tourism, career planning, student

COVID-19 salgınının kariyer planlamasına etkisi: Turizm eğitimi alan üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma

Özet

COVID-19 pandemisi turizm sektörü dahil birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte birçok turizm sektörü çalışanları işlerini kaybetmiştir. Işini kaybeden çalışanlar farklı sektörlerde yönelerek geri dönmemişlerdir. Bu durum turizm sektöründe nitelikli eleman eksikliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma turizm sektörüne nitelikli elaman sağlayan üniversitelere odaklanır. Amaç, turizm eğitimi alan öğrencilerin COVID-19 salgını sonrası kariyer planlarının nasıl etkilendiğini keşfetmektir. Araştırma 2021 yılının Aralık ayında online anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, katılımcıların COVID-19 salgını sonrasında kariyer planlarının olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Öğrenciler bu süreç sonucunda süreklilik arz eden işlerde çalışmayı düşünmektedir. Bunlara ek olarak turizm dışındaki sektörleri, kariyer açısından daha güvenli olarak gören önemli sayıda katılımcı bulunmaktadır. Turizm sektörünün nitelikli işgücü eksikliği yaşamaması için tüm paydaşların yeni bir strateji geliştirmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, turizm, kariyer planlması, turizm, öğrenci

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Polat, M. (2022). COVID-19 salgınının kariyer planlamasına etkisi: Turizm eğitimi alan üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma [Effect of COVID-19 pandemic on career planning: A study on university students in tourism department]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.