•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

The fact that Turkey has hosted many civilizations for thousands of years and as a result the traces left by civilizations has made the country a rich country in terms of cultural tourism potential. In this context, Ankara has taken its place among our important cities in terms of cultural tourism potential, thanks to its deep-rooted history and its continued importance as an important center throughout history by being the capital of many states. In this context, in this study, which aims to evaluate the cultural tours carried out in Ankara by the travel agency employees, the survey technique, one of the quantitative research methods, was used and a study was carried out with 86 travel agency employees. With the study, it has been determined that tourists have demands in this direction as the purpose of travel agencies to organize cultural tours to Ankara. The fact that the prices of products and services are high in these tours has been determined as the most common complaint of tourists. The fact that the prices of products and services are high in these tours has been determined as the subject that people complain about the most. In addition, in the cultural tours organized in Ankara, Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Mosque, Anatolian Civilizations Museum, Ethnography Museum, War of Independence Museum, Historical Eynebey Bath and Karacabey Bath were determined as the main historical and cultural values.

Keywords: culture, cultural tourism, travel agency, Ankara

Kültür turizmi açısından seyahat acentalarının görüşlerinin belirlenmesi: Ankara ili örneği

Özet

Türkiye’nin binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bunun sonucunda medeniyetlerin bıraktığı izler ülkenin kültür turizm potansiyeli bakımından oldukça zengin bir ülke olmasını sağlamıştır. Ankara da bu kapsamda köklü geçmişi ve birçok devlete başkentlik yaparak tarih boyunca önemli bir merkez olarak önemini sürdürmesi sayesinde kültür turizmi potansiyeli açısından önemli şehirlerimiz arasında yerini almıştır. Bu kapsamda Ankara ilinde gerçekleştirilen kültür turlarının seyahat acentası çalışanları tarafından değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden faydalanılmış olup 86 seyahat acentası çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile seyahat acentalarının Ankara iline kültür turu düzenleme amacı olarak turistlerin bu yönde taleplerinin olması belirlenmiştir Bu turlarda ürün ve hizmet fiyatlarının yüksek bulunması kişilerin en fazla şikayet ettikleri konu olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Ankara’da düzenlenen kültür turlarında Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Cami, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Tarihi Eynebey Hamamı ve Karacabey Hamamı yer alan başlıca tarihi ve kültürel değerler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kültür, kültür turizmi, seyahat acentası, Ankara

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Aytaş, G., Doğanay Ergen, F., & Baş, B. (2022). Kültür turizmi açısından seyahat acentalarının görüşlerinin belirlenmesi: Ankara ili örneği [Determining the opinions of travel agencies in terms of cultural tourism: The case of Ankara province]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–12). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.