•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

This study was carried out to emphasize the negative effects of the tourism sector on the environment through an example accommodation business. The research examined the environmental awareness policies of an accommodation business within the framework of the "Environmental Purity " principle set forth by UNEP and UNWTO. The research was designed according to the case study pattern based on qualitative research methods. In this research, the business was evaluated in terms of the quality certification systems, energy saving, waste management and the visibility of environmental awareness policies in social networks.

Keywords: environmental awareness, accommodation business, sustainable tourism, case study

UNEP-sürdürülebilir turizmin çevresel saflık ilkesi bağlamında otel işletmelerinin çevre dostu uygulamaları: Bir vaka çalışması

Özet

Bu çalışma turizm sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkilerini örnek bir konaklama işletmesi üzerinden vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma UNEP ve UNWTO tarafından ortaya konulan “Çevresel Etki” ilkesi çerçevesinde bir konaklama işletmesinin çevresel duyarlılık politikalarını incelemiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri esas alınarak vaka çalışması desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmada söz konusu işletme kalite sertifikasyon sistemleri, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve çevresel duyarlılık politikalarının sosyal ağlardaki görünürlükleri kriterleriyle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: çevresel duyarlılık, konaklama işletmesi, sürdürülebilir turizm, vaka çalışması

DOI

https://www.doi.org/10.5038/ 9781955833103

Recommended Citation

Bayraktar, Y. (2022). UNEP-sürdürülebilir turizmin çevresel saflık ilkesi bağlamında otel işletmelerinin çevre dostu uygulamaları: Bir vaka çalışması [Environmentally friendly practices of hotel businesses in the context of UNEP-sustainable tourism's environmental purity principle: A case study]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–8). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/ 9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.