•  
  •  
 

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Abstract

Adventure tourism is one of the special interest tourism types that have developed with the changes in people's wishes and tourism understanding. In adventure tourism, people get away from routine and visit destinations where they can perform different activities, such as adventure, risk, adrenaline, and courage. Adventure tourism activities are defined as soft and hard according to the level of risk they contain, and as air, land, water, and mixed-based activities according to the place where they organized. Gökçeada, which is the largest island of Turkey and known as a cittaslow, has a wide adventure tourism potential with its winds, beaches, rough terrain and water resources. The purpose of this study is to determine and evaluate the adventure tourism potentials in Gökçeada. In this study, a literature review was conducted using secondary datas on adventure tourism and the adventure tourists travel motivation. With the SWOT analysis made according to the information gathered, the adventure tourism potential of Gökçeada was tried to be revealed. According to the findings, it has been seen that there is a high potential for adventure tourism in terms of diversity Gökçeada, but sufficient studies have not been carried realization and develop the potential.

Keywords: adventure tourism, Gökçeada, SWOT Analysis

Gökçeada’nın macera turizmi potansiyelinin belirlenmesine yönelik bir çalışma

Özet

Kişilerin isteklerindeki ve turizm anlayışlarındaki değişimlerle birlikte ortaya çıkan özel ilgi turizm türlerinden biri de macera turizmidir. Macera turizminde kişiler rutinden uzaklaşarak; macera, risk, adrenalin ve cesaret gibi özelliklere sahip farklı türde aktiviteleri gerçekleştirebileceği destinasyonları ziyaret etmektedirler. Macera turizmi aktiviteleri, içerdiği risk düzeyine göre yumuşak ve sert olarak, yapıldığı yere göre ise hava, kara, su ve karma tabanlı aktiviteler olarak belirtilmektedir. Türkiye’nin en büyük adası olan ve sakin şehir olarak bilinen Gökçeada, esen rüzgârı, plajları, engebeli arazileri ve su kaynakları ile geniş bir macera turizmi potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Gökçeada’daki macera turizmi potansiyellerini belirlemek ve değerlendirmektir. Çalışmada macera turizmi ve macera turistlerinin seyahat motivasyonları üzerine ikincil kaynaklardan yararlanılarak literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen verilerle yapılan SWOT analiziyle Gökçeada’nın macera turizmi potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda Gökçeada’da çeşitlilik bakımından macera turizmi potansiyeli yüksek olduğu, fakat potansiyelin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için yeterli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: macera turizmi, Gökçeada, SWOT analizi

DOI

https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Recommended Citation

Yılmaz, B., & Yıldırım, H. M. (2022). Gökçeada’nın macera turizmi potansiyelinin belirlenmesine yönelik bir çalışma [A study to determine Gökçeada's adventure tourism potential]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–15). USF M3 Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.