Alternative Title

Bulgarian Federation of Speleology; COLLECTION 80 years organized Speleology in Bulgaria Bulgarian Federation of Speleology 2009

Files

Download

Download Full Text (15.2 MB)

Publication Date

January 2009

Abstract

СИМПОЗИУМ "80 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНА СПЕЛЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ" - 22 март 2009 г SIMPOSIUM " 80 th YEARS ORGANISED SPELEOLOGY IN BULGARIA" КОНФЕРЕНЦИЯ "ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КАРСТA И ПЕЩЕРИТЕ" - 24 октомври 2008" CONFERENCE " EXPLORATION AND PROTECTION OF CAVES" СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS Предговор-Preface Проучване На Пещерите И Развитие На Пещерното Дело И Спелеологията В Гр.Велико Търново И Района - Евгени Коев Cave Studies And Development Of Caving And Speleology In Veliko Tarnovo And Its Surroundings - Еvgeni Коеv Проучванията На Пещерен Клуб "Хеликтит"- София В Бегличкия Дял На Врачанската Планина - Алексей Жалов, Константин Стоичков, Иван Петров The Exploration Of Sc "Helictit" - Sofia In The Beglichki Part Of Vrachanska Mt. - Alexey Zhalov, Konstantin Stoichkov, Ivan Petrov Характеристика На Карста В Района При Гара Черепиш (Западен Балкан) С Оглед Оценка Възможностите За Провеждане На Хидрогехническо Строителство - Алексей Бендерев, Стефан Шанов, Константин Костов, Бойка Михайлова, Асен Митев Characteristics Of The Karst Area In The Vicinity Of Cherepish Railway Station (Western Balkan Mt.) With A View Of A Possible Hydrotechnical Construction - Alexey Benderev, Stefan Shanov, Кonstantin Kostov, Boika Mihailova, Asen Mitev Пещерно - Водолазната Работа, Важен Метод За Хидрогеоложко Проучване На Карста - Саша Миланович Cave Diving, Significant Method Of Karst Hydrogeology Investigations - Saša Milanović Минералогия На Пещерата Ухловица - Елеонора Балканска, Александър Филипов Mineralogy Of Uhlovitsa Cave, Smolyan Region - Eleonora Balkanska, Alexander Filipov Пещерен Микроклимат В България: Цикличност И Териториално Разпределение - Алексей Стоев , Пенка Мъглова Cave Microclimat In Bulgaria: Ciclic Recurence And Territory Distribution - Аlexey Stoev, Penka Maglova Изменение На Темпeратурата На Въздуха В Пещерите В Зависимост От Климата, Слънчената И Геомагнитната Активност - Пенка Маглова , Алексей Стоев Cave Air Temparature Response To Climate, Solar And Geomagnetik Activity- Penka Maglova Alexey Stoev Пещерното Светилище "Тангардък Кая" Край С.Илиница, Кърджалийска Област: Астрономическа Ориентация И Специална Акустика - Мина Стоева , Пенка Стоева , Aлексей Стоев Cave Sanctctuary Near Ilinitzha Village, Kardzhali District: Astronomical Orientation And Special Acoustic - M. Stoeva , P. Stoeva , A.Stoev. Крушунски Скален Манастир - Един Неизвестен Паметник На Средновековната Българска Култура - Евгени Коев The Krushuna Rock Monastery - Unknown Monument Of Mediaveal Culture In Bulgaria- Evgeni Koev Приносът На Петър Станев За Изучаването На Археологическите Структури В Пещерите По Следното Течение На Река Янтра - Евгени Коев Боряна Люцканова Petar Stanev's Conrtibution To The Studies Of The Arhaeological Structures Of The Caves Along The Middle Flood Of River Yantra- Evgeni Koev Boriana Lytckanova За Някои Аспекти На Опазването На Пещерите Като Част От Културното Наследство В България - Мадалена Стаменова Алексей Жалов About Some Aspects Of The Protection Of Caves As A Part Of The Cultural Heriтage In Bulgaria- Magdalena Stamenova Alexey Zhalov Съвременни Тенденции В Използването На Географски Информационн Системи В Изследването На Карста- Димитър Райчев Contemporary Tendences Of Usage Of G.I.S. In Karst Studies- D. Raichev Карта На Пещерите В България За Gps Приемници "Гармин"- Иван Алексиев Map Of The Bulgarian Caves For Gps Receivers "Garmin"- Ivan Aleksiev Българи И Български Открития В Пещера "Оптимистическа",Украйна- Мартин Трантеев Bulgarian Discoveries In "Optimisticheska Cave "- Ukraina - M. Tranteev Чрез Съчетаване На Регионален И Интегрален Подход Към По-Рационално Природоползване В Окарстените Територии На България - П. Петров Throu Combination Of Reginoal And Intedral Arrpoach To More Rational Use Of Nature In The Karst Territories Of Bulgaria Приносът На Студенския Пещерен Клуб "Академик"- София За Изследване На Ка The Contribution Of Student Speleological Club "Academic" - Sofia To Karst Research Around The World- Ivan Lichkov Особености И Развитие На Карста Във Водосбора На Опицвет-Безденските Извори - Б. Михайлова, К. Костов, М. Данаилова, Ал. Бендерев Characteristics And Development Of The Karst In The Catchment Area Of The Opitsvet-Bezden Springs - В.Mihailov A , К. Кostov , М. Дanailov A, Al. Бenderev Изследване На Природните Концентрации На Хидрохимични Компоненти В Карстовите Води На Разложкия Басеин - Мачкова М. Мачкова, Б. Великов, Д. Димитнров, Н.Нейчев Study Of The Natural Concentrations Of Hydrichemical Components Of Karst Waters In The Razlogs' Basin - Marta Machkova , Borislav Velikov , Dobri Dimitrov , Neyko Neychev Гeофизични Изследвания За Откриване На Подземни Карстови Форми В Района На С.Румянцево, Ловешка Област- Ст. Шанов, А.Бендерев , А.Митев, Б.Михайлова , И.Илиева Gеоphisical Investigations For Detecting Of Underground Karst Cavities In The Area Of Village Of Rumiantsevo,Lovech District- St. Shanov, А.Benderev , А.Mitev , B.Мihailova , I.Ilieva Определяне На Вероятността За Развитие На Негативни Карстови Форми На Повърхността В Условията На Покрит Карст - Ивайло Иванов Determination Of The Probability For Develop Of Negative Suface Karst Forms In The Conditions Of Covered Karst - Ivailo Ivanov Методи За Събиране И Консервиране На Пещерни Животни - Боян Петров, Павел Стоев Methods For Collecting And Preserving Of Cave Animals- Boyan Petrov, Pavel Stoev Мониторингово Проучване Върху Прилепите (Mammalia: Chiroptera) В Източните Родопи, България - Иван Пандурски Васил Попов Monitoring Study On Bats (Mammalia, Chiroptera) In Eastern Rhodopes, Bulgaria- Ivan Pandurski Vassil Popov Пeщерите В Япония - Ирен А. Величкова-Ямами Caves In Japan- Iren Velichkova - Yamami Виетнамско - Български Археологически И Палеонтоложки Разкопки В Скален Навес Диео (Северен Виетнам) - Васил Попов Vietnamise - Bulgarian Arhaeological And Paleontological Excametions At Dieu Rockshelter (North Vietnam) - Vasil Popov Open Access - Permission by Publisher See Extended description for more information.

Keywords

Bulgaria, Regional Speleology

Type

Conference Proceeding

Identifier

K26-05039

Share

COinS
 

Rights Statement

In Copyright
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.