Alternative Title

Bulgarian Federation of Speleology; COLLECTION 80 years organized Speleology in Bulgaria Bulgarian Federation of Speleology 2009

Files

Download

Download Full Text (15.2 MB)

Publication Date

January 2009

Keywords

Bulgaria, Regional Speleology

Description

СИМПОЗИУМ "80 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНА СПЕЛЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ" - 22 март 2009 г SIMPOSIUM " 80 th YEARS ORGANISED SPELEOLOGY IN BULGARIA" КОНФЕРЕНЦИЯ "ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КАРСТA И ПЕЩЕРИТЕ" - 24 октомври 2008" CONFERENCE " EXPLORATION AND PROTECTION OF CAVES" СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS Предговор-Preface Проучване На Пещерите И Развитие На Пещерното Дело И Спелеологията В Гр.Велико Търново И Района - Евгени Коев Cave Studies And Development Of Caving And Speleology In Veliko Tarnovo And Its Surroundings - Еvgeni Коеv Проучванията На Пещерен Клуб "Хеликтит"- София В Бегличкия Дял На Врачанската Планина - Алексей Жалов, Константин Стоичков, Иван Петров The Exploration Of Sc "Helictit" - Sofia In The Beglichki Part Of Vrachanska Mt. - Alexey Zhalov, Konstantin Stoichkov, Ivan Petrov Характеристика На Карста В Района При Гара Черепиш (Западен Балкан) С Оглед Оценка Възможностите За Провеждане На Хидрогехническо Строителство - Алексей Бендерев, Стефан Шанов, Константин Костов, Бойка Михайлова, Асен Митев Characteristics Of The Karst Area In The Vicinity Of Cherepish Railway Station (Western Balkan Mt.) With A View Of A Possible Hydrotechnical Construction - Alexey Benderev, Stefan Shanov, Кonstantin Kostov, Boika Mihailova, Asen Mitev Пещерно - Водолазната Работа, Важен Метод За Хидрогеоложко Проучване На Карста - Саша Миланович Cave Diving, Significant Method Of Karst Hydrogeology Investigations - Saša Milanović Минералогия На Пещерата Ухловица - Елеонора Балканска, Александър Филипов Mineralogy Of Uhlovitsa Cave, Smolyan Region - Eleonora Balkanska, Alexander Filipov Пещерен Микроклимат В България: Цикличност И Териториално Разпределение - Алексей Стоев , Пенка Мъглова Cave Microclimat In Bulgaria: Ciclic Recurence And Territory Distribution - Аlexey Stoev, Penka Maglova Изменение На Темпeратурата На Въздуха В Пещерите В Зависимост От Климата, Слънчената И Геомагнитната Активност - Пенка Маглова , Алексей Стоев Cave Air Temparature Response To Climate, Solar And Geomagnetik Activity- Penka Maglova Alexey Stoev Пещерното Светилище "Тангардък Кая" Край С.Илиница, Кърджалийска Област: Астрономическа Ориентация И Специална Акустика - Мина Стоева , Пенка Стоева , Aлексей Стоев Cave Sanctctuary Near Ilinitzha Village, Kardzhali District: Astronomical Orientation And Special Acoustic - M. Stoeva , P. Stoeva , A.Stoev. Крушунски Скален Манастир - Един Неизвестен Паметник На Средновековната Българска Култура - Евгени Коев The Krushuna Rock Monastery - Unknown Monument Of Mediaveal Culture In Bulgaria- Evgeni Koev Приносът На Петър Станев За Изучаването На Археологическите Структури В Пещерите По Следното Течение На Река Янтра - Евгени Коев Боряна Люцканова Petar Stanev's Conrtibution To The Studies Of The Arhaeological Structures Of The Caves Along The Middle Flood Of River Yantra- Evgeni Koev Boriana Lytckanova За Някои Аспекти На Опазването На Пещерите Като Част От Културното Наследство В България - Мадалена Стаменова Алексей Жалов About Some Aspects Of The Protection Of Caves As A Part Of The Cultural Heriтage In Bulgaria- Magdalena Stamenova Alexey Zhalov Съвременни Тенденции В Използването На Географски Информационн Системи В Изследването На Карста- Димитър Райчев Contemporary Tendences Of Usage Of G.I.S. In Karst Studies- D. Raichev Карта На Пещерите В България За Gps Приемници "Гармин"- Иван Алексиев Map Of The Bulgarian Caves For Gps Receivers "Garmin"- Ivan Aleksiev Българи И Български Открития В Пещера "Оптимистическа",Украйна- Мартин Трантеев Bulgarian Discoveries In "Optimisticheska Cave "- Ukraina - M. Tranteev Чрез Съчетаване На Регионален И Интегрален Подход Към По-Рационално Природоползване В Окарстените Територии На България - П. Петров Throu Combination Of Reginoal And Intedral Arrpoach To More Rational Use Of Nature In The Karst Territories Of Bulgaria Приносът На Студенския Пещерен Клуб "Академик"- София За Изследване На Ка The Contribution Of Student Speleological Club "Academic" - Sofia To Karst Research Around The World- Ivan Lichkov Особености И Развитие На Карста Във Водосбора На Опицвет-Безденските Извори - Б. Михайлова, К. Костов, М. Данаилова, Ал. Бендерев Characteristics And Development Of The Karst In The Catchment Area Of The Opitsvet-Bezden Springs - В.Mihailov A , К. Кostov , М. Дanailov A, Al. Бenderev Изследване На Природните Концентрации На Хидрохимични Компоненти В Карстовите Води На Разложкия Басеин - Мачкова М. Мачкова, Б. Великов, Д. Димитнров, Н.Нейчев Study Of The Natural Concentrations Of Hydrichemical Components Of Karst Waters In The Razlogs' Basin - Marta Machkova , Borislav Velikov , Dobri Dimitrov , Neyko Neychev Гeофизични Изследвания За Откриване На Подземни Карстови Форми В Района На С.Румянцево, Ловешка Област- Ст. Шанов, А.Бендерев , А.Митев, Б.Михайлова , И.Илиева Gеоphisical Investigations For Detecting Of Underground Karst Cavities In The Area Of Village Of Rumiantsevo,Lovech District- St. Shanov, А.Benderev , А.Mitev , B.Мihailova , I.Ilieva Определяне На Вероятността За Развитие На Негативни Карстови Форми На Повърхността В Условията На Покрит Карст - Ивайло Иванов Determination Of The Probability For Develop Of Negative Suface Karst Forms In The Conditions Of Covered Karst - Ivailo Ivanov Методи За Събиране И Консервиране На Пещерни Животни - Боян Петров, Павел Стоев Methods For Collecting And Preserving Of Cave Animals- Boyan Petrov, Pavel Stoev Мониторингово Проучване Върху Прилепите (Mammalia: Chiroptera) В Източните Родопи, България - Иван Пандурски Васил Попов Monitoring Study On Bats (Mammalia, Chiroptera) In Eastern Rhodopes, Bulgaria- Ivan Pandurski Vassil Popov Пeщерите В Япония - Ирен А. Величкова-Ямами Caves In Japan- Iren Velichkova - Yamami Виетнамско - Български Археологически И Палеонтоложки Разкопки В Скален Навес Диео (Северен Виетнам) - Васил Попов Vietnamise - Bulgarian Arhaeological And Paleontological Excametions At Dieu Rockshelter (North Vietnam) - Vasil Popov Open Access - Permission by Publisher See Extended description for more information.

Subject: topical

Regional Speleology

Subject: geographic

Bulgaria

Type

Article

Genre

Conference Proceeding; serial

Identifier

K26-05039

Share

COinS