Files

Download

Download Full Text (73.7 MB)

Publication Date

2-2-1970

Publication Title

Acta Carsologica

Volume Number

5

Abstract

Contents: Predjamski podzemeljski svet (z 49 slikami in 5 prilogami) -- Die Hohlenwelt von Predjama (mit 49 Abbildungen und 5 Beilagen) -- Orehovški kras in izvir Korentana (s 3 slikami) -- The Karst of Orehek and the Source of the Korentan (with 3 figures) -- Speleološke raziskave Cerkniškega jamskega sistem (z 2 tabelama, 23 slikami in 4 prilogami) -- Speleological Investigations of the Cerknica Cave System (with 2 tables, 23 figures and 4 annexes) -- Maksimiranost kraških podzemeljskih pretokov na primeru ozemlja med Cerkniškim in Planinskim poljem (z 2 kartama) -- Maximisation of the Karstic underground Water Flow in Example of the Area among the Karst Poljes of Cerknica and Planina (with 2 maps) -- Intermitentni kraški izvir Lintvern pri Vrhniki (s 4 slikami) -- The Intermittent Karstic Source Lintvern near Vrhnika (with 4 figures) -- Kraško podzemlje ob severovzhodnem kotu Planinskega polja (z 31 slikami in 5 prilogami) -- The Karst Underground by the NE Nook the Planinsko polje (with 31 figures and 5 annexes) -- Paleolitske najdbe v jami Risovec pri Postojni (z 8 slikami, 3 tablami in 1 prilogo) -- Palaolithische Funde in der Hohle Risovec bei Postojna (mit 8 Abbildungen, 3 Tafeln und 1 Beilage) -- Prispevek k poznavanju jamskih ortopterov Jugoslavije (Orthoptera - Tettigonioidea) (z 2 slikama) -- Beitrag zur Kenntnis der Hohlenorthopteren Jugoslawiens (Orthoptera ' Tettigonioidea) (mit 2 Abbildungen) -- Leptodirus hochenwarti velebiticus ssp. n. in Astagobius hadzii sp.n. z Velebita, Astagobius angustatus deelemani ssp. n. in Astagobius angustatus driolii spp. n. iz Like (Coleoptera) (s 7 slikami) -- Leptodirus hochenwarti velebiticus ssp. n. und Astagobius hadyii sp.n. vom Velebit, Astagobius angustatus deelemani spp. n. und Astagobius angustatus driolii ssp. n. aus der Lika (Celeoptera) (mit 7 Abbildungen) -- Pripombe h katalogu v Laneyriejevi novi klasifikaciji subfam. Bathysciinae (Coleoptera) in pojasnila h katalogu subfam. Bathysciinae - Catalogus faunae Jugoslaviae (Pretner, 1968) -- Remarques au catalogue des Bathysciinae dans la nouvelle classification des Bathysciinae du R. Leneyrie et eclaircissements au catalogue des Bathysciinae - Catalogus faunae Jugoslaviae (Pretner, 1968)

Keywords

Geology

Document Type

Article

Language

Slovenian, English, and German

Identifier

K26-00167

Share

 
COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.