Problema Subduktsii Osadkov v Svete Dannykh po Geokhimii Berilliya i Bora v Magmaticheskikh Porodakh Zony Perehkoda Okean-Kontinent. (Sediment Subduction in Light of Data on Beryllium and Boron Geochemistry in Magmatic Rocks of the Oceanic-Continent Transitional Zone)

A. A. Tsvetkov
O. N. Volynets
J. D. Morris
F. Tera
Jeffrey G. Ryan

Abstract